Mar­ti­nez ver­lengt con­tract tot 2020

De Bel­gi­sche voet­bal­bond (KBVB) to­vert vier we­ken voor de af­reis naar Rus­land een flin­ke ver­ras­sing uit zijn hoed: bonds­coach Ro­ber­to Mar­ti­nez ver­lengt zijn con­tract met twee sei­zoe­nen, tot en met het EK 2020.

Het Belang van Limburg - - VOORZIJDE PAGINA -

Van­daag te­kent bonds­coach Ro­ber­to Mar­ti­nez in prin­ci­pe een con­tract­ver­len­ging bij de KBVB, met twee ex­tra sei­zoe­nen, tot 2020. Daar­over zijn bei­de par­tij­en de voor­bije da­gen tot een mon­de­ling ak­koord ge­ko­men.

Het is geen ge­heim dat tech­nisch di­rec­teur Chris Van Puy­vel­de en de lei­ding van de Tech­ni­sche Com­mis­sie van de KBVB, on­der­voor­zit­ter Bart Ver­haeg­he en Mehdi Bay­at, weg zijn van de wel­be­spraak­te en be­trok­ken Span­jaard. Ook Mar­ti­nez, die wel eens in­for­meer­de om te zien of hij el­ders aan de slag kon, heeft het hier naar zijn zin en wil ver­der bou­wen aan de Bel­gi­sche na­ti­o­na­le ploeg. Dat het toch als een ver­ras­sing komt, is de ti­ming. Lang werd ge­op­perd dat Mar­ti­nez pas na het WK zou wor­den ge­ë­va­lu­eerd. Maar in plaats van het WK in Rus­land af te wach­ten be­slo­ten bei­de par­tij­en aan ta­fel te gaan en werd al snel een ak­koord ge­von­den. Een con­tract zon­der af­koop­som bo­ven­dien. De KBVB ver­mijdt zo een zo­mer­se zoek­tocht naar een op­vol­ger die zich, in ge­val van een breuk, moei­lijk zou aan­die­nen. De ge­dood­verf­de op­vol­ger Mi­chel Preud’hom­me wil­de zo lang niet wach­ten en is op weg naar Standard. Bo­ven­dien houdt de KBVB zo de coach aan boord die zich twee jaar ge­le­den al ak­koord ver­klaar­de met de bud­get­tai­re be­per­kin­gen. Zo­als een jaar­sa­la­ris van maxi­maal 800.000 eu­ro, zon­der pre­mies. Hier­mee is con­ti­nu­ï­teit en sta­bi­li­teit ge­ga­ran­deerd, maar wat als het in Rus­land fa­lie­kant af­loopt? De bond neemt een ri­si­co.

Ove­ri­gens krij­gen ook zijn as­sis­ten­ten Grae­me Jo­nes en kee­pers­trai­ner Iña­ki Ber­ga­ra een nieuw con­tract. Met Er­win Lem­mens, de an­de­re kee­pers­trai­ner, is het nog wach­ten. En wat met Thier­ry Hen­ry, nog tot 2020 dik be­taald als ana­list voor Sky? Dat is on­dui­de­lijk.

Hen­ry ge­noemd bij Ar­sen­al

Vol­gens The Dai­ly Mail is Ar­sen­al be­zig aan een rond­je met kan­di­daat-op­vol­gers voor Ar­sè­ne Wen­ger en wil de Lon­den­se club vol­gen­de week pra­ten met Hen­ry zo­als het dat eer­der ook deed met dat an­de­re Fran­se boeg­beeld van wel­eer, Pa­trick Viei­ra, te­gen­woor­dig coach van New York Ci­ty FC. De KBVB is even­wel nog niet in­ge­licht over de in­te­res­se voor Hen­ry, wat doet twij­fe­len of het wel zo ern­stig is. De as­sis­tent van bonds­coach Ro­ber­to Mar­ti­nez heeft geen er­va­ring als hoofd­trai­ner. Meer dan een ge­sprek uit be­leefd­heid, we­gens zijn ver­le­den bij The Gun­ners, lijkt het niet. Top­fa­vo­riet om Wen­ger op te vol­gen is Mi­kel Ar­te­ta, as­sis­tent van Pep Gu­ar­di­o­la.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.