Psy­cho­lo­gi­sche hulp voor scheids­rech­ters na voet­bal­schan­daal

Ver­loof­de en en­tou­ra­ge van Bart Ver­ten­ten (30) blij­ven ach­ter aan­ge­hou­den top­ar­bi­ter staan

Het Belang van Limburg - - Voorzijde Pagina - Marc KLIFMAN

BEVEREN - Top­scheids­rech­ter, ra­dio­loog van be­roep en op het punt om te trou­wen. Het le­ven lach­te ‘gol­den boy’ Bart Ver­ten­ten toe. Maar nu is hij de meest op­val­len­de ver­dach­te in het cor­rup­tie­schan­daal die ach­ter de tra­lies werd op­ge­slo­ten. Tot on­ge­loof van zijn ver­loof­de Het­ty, die zich in een slech­te film waant. “Heel zijn le­vens­werk. Al­les is ka­pot.”

Hij de in­tel­li­gen­te ra­dio­loog die de nieu­we Frank De Bleec­ke­re zou wor­den. Zij de knap­pe psy­cho­lo­ge die maar al te graag fier naast hem po­seer­de. Dat wa­ren Bart Ver­ten­ten (30) en zijn ver­loof­de Het­ty Boons (32) in be­te­re tij­den. Nu zit de top­scheids­rech­ter uit Beveren-Waas in de ge­van­ge­nis en blijft zijn aan­staan­de ver­weesd ach­ter. “Het eer­ste mo­ment, toen ik hoor­de waar­om ze hem mee­na­men, was ik er he­le­maal ge­rust in”, ver­tel­de ze vrij­dag in tra­nen aan VTM Nieuws. “Ik dacht: hij heeft daar niets mee te ma­ken en komt elk mo­ment weer thuis. Maar plots wer­den die be­schul­di­gin­gen zwaar­der en zwaar­der. Din­gen waar hij niets mee te ma­ken heeft. Hij staat recht in zijn schoe­nen en wordt ten on­rech­te aan de schand­paal ge­han­gen. Heel zijn le­vens­werk, zijn car­ri­è­re... al­les is ka­pot.”

Te ami­caal met Veljko­vic

De kans lijkt in­der­daad on­be­staan­de dat we Ver­ten­ten ooit nog te­rug­zien als ar­bi­ter op een voet­bal­veld. Dat gaf de Bel­gi­sche Voet­bal­bond im­mers al aan na­dat hij werd aan­ge­hou­den op ver­den­king van cri­mi­ne­le or­ga­ni­sa­tie en cor­rup­tie. Kort sa­men­ge­vat wordt de jon­ge scheids er­van ver­dacht dat hij mo­ge­lijk mee­hielp met het om­ko­pen van be­lang­rij­ke wed­strij­den in de de­gra­da­tie­fa­se van vo­rig sei­zoen. Voor­al zijn ami­ca­le con­tac­ten met de ge­vi­seer­de ma­ke­laar De­jan Veljko­vic bre­ken hem zuur op. Vol­gens het fe­de­raal par­ket zijn er on­der meer af­spra­ken ge­maakt tus­sen Veljko­vic en Ver­ten­ten om be­paal­de wed­strij­den mo­ge­lijk te be­ïn­vloe­den. Maar ver­loof­de Het­ty doet dat af als com­ple­te on­zin. “Ja, hij ken­de Veljko­vic en zij bab­bel­den wel. Ze kwa­men als voet­bal­ken­ners over­een. Maar daar­om ma­ni­pu­leer­de hij nog geen mat­chen, hé. Mijn va­der is Club­sup­por­ter, hij ging daar­om toch ook niet voor Club Brug­ge flui­ten? Bart was al­tijd pro­fes­si­o­neel.”

De vraag is of “pro­fes­si­o­neel” te rij­men valt met de ve­le (te) vriend­schap­pe­lij­ke con­tac­ten met spil­fi­guur Veljko­vic. Zo gin­gen ze na wed­strij­den vaak sa­men iets eten en drin­ken en pro­beer­de Veljko­vic hem op ver­schil­len­de ma­nie­ren dui­de­lijk te paai­en.

‘Up­co­ming man’

Het ge­recht heeft ster­ke ver­moe­dens van schuld ten aan­zien van Ver­ten­ten, die over en­ke­le maan­den gaat trou­wen. Al is zijn hu­we­lijk mo­men­teel al­licht het laat­ste van zijn ge­dach­ten, want de ta­lent­vol­le ref blijft nog min­stens en­ke­le da­gen ach­ter de tra­lies. Zijn raads­man, de be­ken­de sport­ad­vo­caat Jo­h­n­ny Mae­schalk, wei­ger­de vrij­dag elk com­men­taar over het dos­sier te­gen Bart Ver­ten­ten. In het UZ Brus­sel, waar de ar­bi­ter als ra­dio­loog werkt, wach­ten ze voor­zich­tig het on­der­zoek af. “Als werk­ge­ver zijn wij te­vre­den over hem. We zien mo­men­teel geen en­ke­le re­den om maat­re­ge­len te ne­men”, zegt woord­voer­der Ed­gard Eeck­man.

Voor vrien­din Het­ty en de en­tou­ra­ge van Ver­ten­ten is het nu voor­al af­wach­ten wat de speur­ders te­gen hem kun­nen hard­ma­ken. “Ik hoop dat dit recht­ge­zet kan wor­den”, zegt Het­ty. “Want Bart was de up­co­ming man in de UEFA. Om­dat hij cor­rect fluit, niet om­dat hij mat­chen ma­ni­pu­leert.”

Ja, Bart ken­de Veljko­vic en zij bab­bel­den wel. Ze kwa­men als voet­bal­ken­ners over­een. Maar daar­om ma­ni­pu­leer­de hij nog geen mat­chen, hé

Het­ty BOONS Ver­loof­de van Bart

Ver­ten­ten

FO­TO PHOTO NEWS

Ref Bart Ver­ten­ten met zijn ver­loof­de Het­ty Boons op het laat­ste Ga­la van de Gou­den Schoen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.