“Af­va­l­op­ha­ling door Limburg.net is te duur”

Vol­gens N-VA is zelf af­val op­ha­len in Sint-Trui­den een der­de goed­ko­per

Het Belang van Limburg - - Nieuws - Li­li­a­na CASAGRANDE

SINT-TRUI­DEN - “De fac­tuur voor het op­ha­len van af­val in SintTrui­den kan een der­de goed­ko­per als we het zelf doen in plaats van het over te la­ten aan af­val­in­ter­com­mu­na­le Limburg.net”, zegt Jel­le En­gel­bosch van N-VA. “En dat geldt ei­gen­lijk voor al­le ge­meen­ten met meer dan 25.000 in­wo­ners.”

“Als die cij­fers echt zou­den klop­pen, dan mag Sint-Trui­den voor heel Limburg het af­val be­gin­nen op­ha­len”, re­a­geert Kris So­mers van Limburg.net.

“Sint-Trui­den heeft zeer lang het af­val in de stad zelf op­ge­haald, tot in 2014. Daar­na is dat uit­be­steed aan Limburg.net. Toen is de fac­tuur voor de be­las­ting­be­ta­ler ook ver­dub­beld”, zegt En­gel­bosch. “We heb­ben nu op ba­sis van be­re­ke­nin­gen van on­ze ei­gen stads­dien­sten uit­ge­teld wat het zou kos­ten als we zelf het af­val zou­den op­ha­len en ver­wer­ken. We kun­nen zo maar liefst 1 mil­joen eu­ro per jaar be­spa­ren, dat is een der­de van de to­ta­le fac­tuur. Met dat geld kun­nen we dan de fac­tuur ver­la­gen voor de bur­ger en het con­tai­ner­park ook in ei­gen han­den hou­den.” “Die be­re­ke­ning geldt trou­wens niet al­leen voor Sint-Trui­den maar voor al­le ge­meen­ten van­af 25.000 in­wo­ners”, gaat de N-VA’er ver­der. “Als de ge­meen­te groot ge­noeg is, ben je goed­ko­per af als je het zelf doet. Maar dit heeft ook te ma­ken met een so­li­da­ri­teits­me­cha­nis­me.”

Ver­bran­dings­oven

Kris So­mers, di­rec­teur fi­nan­ci­ën van af­val­in­ter­com­mu­na­le Limburg.net, ge­looft hier niets van. “Ze mo­gen mij hun be­re­ke­nin­gen to­nen. Als ze de prijs kun­nen la­ten zak­ken met een der­de, dan mo­gen ze in heel Limburg het af­val op­ha­len. Het klopt wel dat de kost voor het op­ha­len van af­val niet over­al de­zelf­de is, want som­mi­ge ge­meen­ten lig­gen dich­ter bij de ver­bran­dings­oven in Hout­ha­len dan an­de­re. Maar we heb­ben af­ge­spro­ken dat el­ke Lim­bur­ger ge­lijk is en even­veel be­taalt”, al­dus So­mers.

Uit Limburg.net stap­pen

De kans is groot dat N-VA straks deel uit­maakt van de meer­der­heid in Sint-Trui­den. De par­tij heeft een ak­koord met CD&V en Open Vld. “Ik ga het dos­sier over Limburg.net dan ook op ta­fel leg­gen”, zegt En­gel­bosch. “De stad moet na­me­lijk, zo­als ook de an­de­re Lim­burg­se ge­meen­ten, voor eind 2019 be­slis­sen of ze bij Limburg.net blij­ven of niet. Als we er uit­stap­pen, krij­gen we ons aan­deel van 1,1 mil­joen eu­ro te­rug. Dat is van­daag 2 mil­joen eu­ro waard. Met dat geld kun­nen we het con­tai­ner­park in ei­gen be­heer hou­den en weer zelf de af­va­l­op­ha­ling op­star­ten. Ik vind in elk ge­val dat Limburg.net een stuk ef­fi­ci­ën­ter kan be­stuurd wor­den en dat ze moe­ten stop­pen met on­zin zo­als het in­ves­te­ren in een ei­gen munt of in po­li­tie­ke sta­tie­geld­con­gres­sen. Zelf zit­ten we trou­wens niet in het di­rec­tie­co­mi­té van Limburg.net.” “N-VA is an­ders wel ver­te­gen­woor­digd in de raad van be­stuur van Limburg.net”, re­a­geert Kris So­mers.

FO­TO BOUMEDIENE BELBACHIR

Vol­gens N-VA’er Jel­le En­gel­bosch kan Sint-Trui­den 1 mil­joen eu­ro be­spa­ren als ze zelf de af­va­l­op­ha­ling or­ga­ni­se­ren. “Klopt niet”, zegt Limburg.net.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.