OP AL­LES VOO RBEREID

10.000 agen­ten moe­ten per­fec­te troons­wis­se­ling ga­ran­de­ren

Het Nieuwsblad - - NIEUWS - VAN ON­ZE RE­POR­TER IN AM­STER­DAM WIM DE­HAND­SCHUT­TER

De po­li­tie van Am­ster­dam staat voor de groot­ste vei­lig­heids­ope­ra­tie uit de ge­schie­de­nis van de stad. Tien­dui­zend agen­ten moe­ten de troons­wis­se­ling ‘fees­te­lijk en vei­lig’ la­ten ver­lo­pen. Po­ten­ti­eel ge­vaar­lij­ke zon­der­lin­gen wor­den scherp in de ga­ten ge­hou­den. En één van de 22 nood­sce­na­rio’s houdt re­ke­ning met een aan­slag. ‘Bos­ton heeft ons ge­leerd dat al­les mo­ge­lijk is’, zegt de bur­ge­mees­ter. Ze zijn er wel, met tien­dui­zend zelfs, maar ze val­len niet op in de stad, de agen­ten die in Am­ster­dam de troons­wis­se­ling in goe­de ba­nen moe­ten lei­den. Sim­pel­weg om­dat ze nog am­per moesten in­grij­pen. Het is de voor­bije da­gen, en ze­ker gis­te­ren, noch­tans druk ge­weest op de Dam. El­ke in­wo­ner van Am­ster­dam, el­ke toe­rist wil­de wel min­stens één keer over het plein lo­pen waar van­daag ko­nin­gin Be­a­trix in het Ko­nink­lijk Pa­leis af­stand zal doen van de troon en Wil­lem-Alexan­der in de Nieu­we Kerk zal wor­den in­ge­hul­digd. Het werk van de agen­ten be­perk­te zich voor­als­nog tot pa­trouil­le­ren, plan­ne­tjes uit­de­len en vra­gen van toe­ris­ten be­ant­woor­den.

Op het erg­ste voor­be­reid

De po­li­tie re­kent er­op dat het ook van­daag niet tot in­ci­den­ten komt. Maar de ogen­schijn­lij­ke rust gaat ach­ter de scher­men ge­paard met ge­zon­de ze- nuw­ach­tig­heid. Een kerk vol ko­nink­lij­ke gas­ten uit ze­ven­tien lan­den en een rist hoog­waar­dig­heids­be­kle­ders, een plein met 25.000 toe­schou­wers en in de rest van het stads­cen­trum nog eens een mil­joen be­zoe­kers: de or­de­dien­sten wa­ren wel ver­plicht op het erg­ste voor­be­reid te zijn. ‘De ex­plo­sies tij­dens de ma­ra­thon van Bos­ton heb­ben ons ge­leerd dat je met al­les re­ke­ning moet hou­den’, zegt bur­ge­mees­ter Van der Laan. Wel be­na­drukt hij dat er geen en­ke­le con­cre­te aan­wij­zing is. ‘We zit­ten op het laag­ste drei­gings­ni­veau.’ Liefst 22 nood­sce­na­rio’s zijn uit­ge­werkt. Van een aan­slag tot een be­stor­ming van de feest­zo­ne door be­to­gers. Maar ook: stel dat ex­tre­me weers­om­stan­dig­he­den pa­niek in de me­nig­te ver­oor­za­ken. Of dat ie­mand een ver­dacht pak­je ach­ter­laat. In 2009 wa­ren er im­mers ook geen aan­wij­zin­gen dat Karst T. op Ko­nin­gin­ne­dag in Apel­doorn met zijn wa­gen in de me­nig­te zou rij­den en ze­ven do­den zou ma­ken. De po­li­tie houdt in haar vei­lig­heids­plan

re­ke­ning met zul­ke ‘po­ten­ti­eel ge­vaar­lij­ke een­lin­gen’. Al­le agen­ten zijn ex­tra at­tent om af­wij­kend ge­drag op te mer­ken. Pre­ven­tief wor­den nu al on­rust­sto­kers aan­ge­hou­den.

Uit huis ge­zet

De po­li­tie van Am­ster­dam staat al­les­zins voor de groot­ste vei­lig­heids­ope­ra­tie uit de ge­schie­de­nis van de stad. Tien­dui­zend agen­ten zijn op­ge­vor­derd: drie­dui­zend uit het ei­gen korps en ze­ven­dui­zend uit de rest van het land. Niets is aan het toe­val over­ge­la­ten. Ri­ool­dek­s­els zijn gis­te­ren be­snuf­feld door hon­den, en al­le be­wo­ners langs de rou­te zijn ge­screend. In de buurt van de Dam werd 32 ge­zin­nen ge­vraagd hun wo­nin­gen te ver­la­ten van gis­ter­mid­dag drie uur tot van­mid­dag vijf uur. Daar­voor krij­gen ze 500 eu­ro ter com­pen­sa­tie. Hun woonst wordt tij­de­lijk ver­ze­geld. De zes ge­zin­nen die ver­kie­zen thuis te blij­ven, mo­gen van­mid­dag de deur niet uit, moe­ten weg­blij­ven van hun bal­kon en moe­ten ra­men en deu­ren ge­slo­ten hou­den. En: ze krij­gen een vei­lig­heids­agent in huis. Al­le vei­lig­heids­maat­re­ge­len sa­men zul­len de stad Am­ster­dam en de over­heid in to­taal 26 mil­joen eu­ro kos­ten. ‘ Ik hoop op een saaie dag voor de po­li­tie. Dat zou be­te­ke­nen dat het een fees­te­lij­ke dag was voor Am­ster­dam’, zegt de po­li­tie­baas.‘

Foto: blg

Máxi­ma, ko­nin­gin Be­a­trix en Wil­lem­Alexan­der bij hun aan­komst t in het Rijks­mu­se­um.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.