‘Over­heid kan be­ter zelf can­na­bis kwe­ken’

On­ke­linx zegt niet neen te­gen plan van toxi­co­loog Jan Tyt­gat (KUL)

Het Nieuwsblad - - NIEUWS - YVES BARBIEUX

Toxi­co­loog Jan Tyt­gat spoort de over­heid aan om zelf can­na­bis te kwe­ken en te ver­ko­pen. ‘Dat is de bes­te ma­nier om de wild­groei van il­le­ga­le plan­ta­ges in te dij­ken. Bo­ven­dien zou de kwa­li­teit van de ver­koch­te can­na­bis hier­mee ge­waar­borgd kun­nen wor­den.’ Het proef­pro­ject dat moet wor­den op­ge­start, zou vol­gens de Leu­ven­se toxi­co­loog Tyt­gat strikt moe­ten be­ge­leid wor­den. ‘Ver­koop van can­na­bis aan min­der­ja­ri­gen is en blijft vol­le­dig uit den bo­ze. Maar ook de le­ga­le ver­koop aan vol- was­se­nen moet streng ge­re­gle­men­teerd wor­den. Ver­koop­re­gis­ters zou­den moe­ten voor­ko­men dat can­na­bis­ko­pers de ver­schil­len­de ver­koop­pun­ten af­schui­men om een gro­te voor­raad sa­men te stel­len, waar­mee ze dan een ei­gen han­del­tje op po­ten zet­ten. Al­le aan­ko­pen moe­ten bin­nen de per­ken van het per­soon­lijk ge­bruik ge­hou­den wor­den.’ Tyt­gat vindt niet dat dit pro­ject de deur op een kier zet voor de le­ga­le ver­koop van an­de­re, zwaar­de­re ver­do­ven­de mid­de­len. ‘Ik blijf ge­kant te­gen de ver­koop van pro­duc­ten die een zwa­re ver­sla­ving ver­oor­za­ken en de ge­zond­heid van de ge­brui­ker in ge­vaar bren­gen. Maar de il­le­ga­le handel in can­na­bis kan een ste­vi­ge knauw krij­gen als de over­heid de­ge­lij­ke can­na­bis aan gang­ba­re markt­prij­zen te koop aan­biedt’, zegt hij. Mi­nis­ter van Volks­ge­zond­heid Lau­ret­te On­ke­linx (PS) wijst het idee van Tyt­gat niet met­een af. ‘De re­pres­sie­ve aan­pak van de can­na­bis­pro­ble­ma­tiek heeft ge­faald. We moe­ten dus op zoek gaan naar al­ter­na­tie­ven. Het pro­ject van Tyt­gat is er een van. Het zou niet al­leen de zwar­te markt kun­nen te­rug­schroe­ven, het zou ook kun­nen voor­ko­men dat ge­brui­kers zich tot het cri­mi­ne­le mi­li­eu moe­ten wen­den om can­na­bis te ko­pen’, zegt de mi­nis­ter.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.