‘Ik kan Gi­ro én Tour win­nen’

Brad­ley Wig­gins (33) zet ver­hou­ding met ploeg­maat Chris Froo­me op­nieuw op scherp

Het Nieuwsblad - - SPORTWERELD - JAN­PIE­TER DE VLIE­GER ,, Ik ben vo­rig jaar niet ver­ge­ten, ze­ker die aan­val in de Py­re­nee­ën niet

Van­af za­ter­dag pro­beert Brad­ley Wig­gins om voor het eerst in zijn car­ri­è­re de Gi­ro te win­nen, maar dat be­te­kent niet dat hij ploeg­maat Chris Froo­me straks een vrij­ge­lei­de geeft in de Tour. ‘Sir Brad­ley’ gaat voor de dub­bel. ‘Mijn he­le sei­zoen draait om de ko­men­de drie maan­den.’

Daar­mee maak­te Wig­gins kom­af met het gang­ba­re idee dat niet hij, maar ploeg­maat Chris Froo­me kop­man zou zijn voor Team Sky in de Tour. Ma­na­ger Da­ve Brails­ford had in no­vem­ber vo­rig jaar die rol­ver­de­ling naar voor ge­scho­ven. ‘De Gi­ro kan een mooi doel wor­den voor Brad­ley en dat laat ‘Froo­mey’ toe om te fo­cus­sen op de Tour’, zo klonk het toen. Wig­gins zelf had bij de Tour­voor­stel­ling ook la­ten ver­staan dat ‘het meer dan waar­schijn­lijk was dat hij de Tour in dienst zou rij­den van Froo­me.’ Eer­lijk is eer­lijk: Wig­gins heeft die stel­ling na­dien nooit of­fi­ci­eel ge­maakt. In­te­gen­deel: in la­te­re in­ter­views gaf de Brit al voor­zich­tig aan dat de Tour een am­bi­tie bleef. En nu val­len de mas­kers dus he­le­maal af. ‘De dub­bel is van bij het be­gin van het sei­zoen mijn doel ge­weest’, al­dus Wig­gins. ‘Ik heb sa­men­ge­ze­ten met Da­ve (Brails­ford,

ma­na­ger, nvdr.) en Tim De ‘Me­dia Day’ van Brad­ley Wig­gins was gis­te­ren be­doeld om voor­uit te blik­ken naar de Gi­ro, maar zo had ‘Sir Brad­ley’ het zelf ken­ne­lijk niet be­gre­pen. Wig­gins sprak voor­al zijn am­bi­tie uit om straks in ju­ni en ju­li zijn ti­tel te ver­de­di­gen in de Ron­de van Frank­rijk. ‘ Ik ga voor de Tour’, zei Wig­gins. ‘Al­leen rij ik voor­dien de Gi­ro.’ Mijn he­le sei­zoen heeft al­tijd om de ko­men­de drie maan­den ge­draaid. Om die twee gro­te hor­des

(Ker­ri­son, trai­ner, nvdr.) en heb hen ge­zegd dat ik dit wil­de doen. Mijn he­le sei­zoen heeft al­tijd om de ko­men­de drie maan­den ge­draaid. Om die twee gro­te hor­des.’

Geen bes­te vrien­den

En zo ligt Wig­gins dus of­fi­ci­eel op ram­koers met ploeg­maat Chris Froo­me, die af­ge­lo­pen zon­dag nog de Ron­de van Ro­man­dië won. De twee zijn geen al te bes­te vrien­den. Tij­dens de Tour van vo­rig jaar vond Wig­gins het niet kun­nen dat Froo­me van hem weg reed in etap­pes elf en ze­ven­tien. In zijn boek ‘Mijn tijd’ be­schrijft Wig­gins het wan­trou­wen dat hij sinds­dien koes­tert voor zijn ploeg­maat. ‘Ik had het idee dat hij elk mo­ment on­ze af­spra­ken weer kon tor­pe­de­ren. Ik was bij­zon­der op mijn hoe­de.’

Van­daag zegt Wig­gins dat het in­ci­dent nog al­tijd op zijn le­ver ligt. ‘ Ik ben vo­rig jaar niet ver­ge­ten, ze­ker die aan­val in de Py­re­nee­ën niet. Maar er is ge­noeg tijd over ge­gaan. Chris en ik heb­ben nu een pro­fes­si­o­ne­le re­la­tie, maar we sla­pen niet op de­zelf­de ka­mer en trek­ken niet met el­kaar op.’ Zo­als het er nu naar uit­ziet, wordt de re­la­tie tus­sen Wig­gins en Froo­me ook in de ko­men­de Tour bij­zon­der ge­com­pli­ceerd. ‘Ik denk niet dat het ver­war­rend is’, zegt Wig­gins. ‘We wil­len al­le­bei de Tour win­nen. Al­leen vol­gen we mo­men­teel een ver­schil­lend pad (qua

pro­gram­ma, nvdr.)’

Al­le­bei voor eind­winst?

Wig­gins heeft een paar uit­ge­spro­ken idee­ën over hoe de sa­men­wer­king straks in de prak­tijk moet wer­ken. ‘Ik ver­on­der­stel dat we een dag of drie voor de ra­ce zul­len sa­men­zit­ten in Cor­si­ca, waar­bij Da­ve Brails­ford be­slist hoe we het doen. Ide­aal sce­na­rio is dat we op dat mo­ment al­le­bei een on­ge­lo­fe­lij­ke con­di­tie heb­ben, waar­mee we al­le­bei de Tour kun­nen win­nen. Dan moet Da­ve zeg­gen: oké Chris, we gaan voor jou. Of: oké Brad­ley, het is voor jou. En

mis­schien zegt hij wel: weet je wat? De eer­ste week gaan we voor al­le­bei. Dat is het bes­te sce­na­rio: de eer­ste week gaan we voor al­le­bei en daar­na is het de ra­ce zelf die be­slist.’ En ja­ze­ker, Wig­gins had het op het eind van de pers­con­fe­ren­tie toch nog even over die aan­staan­de Gi­ro. Daar­in ziet hij Vi­cen­zo Ni­ba­li als zijn voor­naams­te uit­da­ger. ‘Het par­cours ligt hem be­ter’, al­dus Wig­gins. ‘En de Gi­ro ver­vult hem met trots.’ Be­slui­ten doet de in Gent ge­bo­ren Brit met: ‘Ik ben niet bang voor Ni­ba­li, maar ik res­pec­teer hem wel.’

Foto: rtr

Wig­gins ziet Ni­ba­li als zijn groot­ste uit­da­ger in de Gi­ro. ‘Ik ben niet bang voor Ni­ba­li, maar ik res­pec­teer hem wel.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.