Plaats van con­tro­le­pos­ten te vaak door­ge­ge­ven via Twit­ter en Fa­ce­book

Het Nieuwsblad - - NIEUWS - YVES BARBIEUX EN JEL­LE SCHE­PERS

HET NIEUWS­BLAD

WEEK­END Ont­snap­pen aan de BOB-con­tro­les wordt nu wel heel moei­lijk. De po­li­tie kiest voor klei­ne­re ploe­gen, die snel van plaats ver­an­de­ren. Soms blij­ven ze amper een kwar­tier ter plek­ke. Dat werd vrij­dag al toe­ge­past.

‘Hoe lan­ger we op de­zelf­de plaats blij­ven con­tro­le­ren, hoe klei­ner de kans wordt om chauf­feurs te be­trap­pen die on­der in­vloed rij­den’, zegt Chris­ti­an Steens, di­rec­teur ope­ra­ties bij de lo­ka­le po­li­tie Sint-Pie­ters-Leeuw, bij de start van de ein­de­jaars­cam­pag­ne. ‘Dank­zij Twit­ter, Fa­ce­book, gsm en sms ver­spreidt het nieuws van de plaats waar onze con­tro­le­pos­ten staan zich als een lo­pend vuur­tje.’ Daar­om wordt dit jaar ge­ko­zen voor een nieu­we stra­te­gie. ‘Wij vra­gen al onze ploe­gen om snel een con­tro­le­team op te stel­len en een vijf­tal chauf­feurs te doen bla­zen. Als er geen po­si­tie­ve blaas­test ge­re­gi­streerd wordt, kan de ploeg binnen het kwar­tier naar een an­de­re lo­ca­tie voor een nieu­we reeks con­tro­les. Per shift zal el­ke ploeg een be­paald aan­tal adem­tes­ten af­ne­men.’ Niet al­leen de lo­ka­le po­li­tie gaat voort­aan zo te werk. Ook bij de fe­de­ra­le po­li­tie dui­ken klei­ne­re en snel­ler ver­plaats­ba­re BOB-ploe­gen op. ‘Zij zul­len voor­na­me­lijk in­ge­zet wor­den aan de op- en af­rit­ten van de au­to­we­gen. Daar zul­len die ploe­gen vier of vijf chauf­feurs la­ten bla­zen en dan naar een an­de­re con­tro­le­plaats ver­trek­ken’, zegt Mi­cha­ël Jon­ni­aux, di­rec­teur van de Weg­po­li­tie. ‘De­ze snel­le al­co­hol­con­tro­les zul­len ook sys­te­ma­tisch tij­dens week­end­nach­ten plaats­vin­den. Daar­mee weer­leg­gen we de kritiek dat de BOB-con­tro­les voor­al over­dag ge­beu­ren en daar­door hun doel gro­ten­deels zou­den mis­sen.’ Jon­ni­aux ont­kent dat de nieu­we stra­te­gie spe­ci­aal in het le­ven werd ge­roe­pen om het door­ge­ven van lo­ca­ties van con­tro­le­pos­ten via so­ci­a­le me­dia of gsm te om­zei­len. ‘Maar we heb­ben wel vast­ge­steld dat de­ze nieu­we com­mu­ni­ca­tie­mid­de­len een in­vloed heb­ben op de doel­tref­fend­heid van gro­te con­tro­le­ac­ties die lang op de­zelf­de plaats blij­ven staan. Toch zul­len we ook gro­te con­tro­les blij­ven uit­voe­ren. We zul­len dus nog al­tijd au­to­snel­we­gen vol­le­dig af­snij­den om te con­tro­le­ren.’ Voor het be­gin van de BOB­cam­pag­ne wer­den au­to­mo­bi­lis­ten vrij­dag tus­sen 15 uur en mid­der­nacht in to­taal op een 70-tal plaat­sen ge­con­tro­leerd. De re­sul­ta­ten van de­ze ac­tie wor­den van­daag ver­wacht.

Fo­to: ssj

Vijf au­to­mo­bi­lis­ten la­ten bla­zen, en dan weg, op naar een an­de­re con­tro­le­post: dat is de nieu­we stra­te­gie van de po­li­tie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.