Be­wo­ners zeg­gen van niets te we­ten, dins­dag begint rechts­zaak

Het Nieuwsblad - - NIEUWS - TIM LESCRAUWAET

En­ke­le nieu­we vil­la’s in het West-Vlaam­se Kach­t­em wer­den zon­der me­de­we­ten van de ko­pers ge­bouwd op een vuil­nis­belt. De bouw­pro­mo­tor, aan­ne­mer en de toen­ma­li­ge sche­pen van Leef­mi­li­eu moe­ten zich nu in de recht­bank ver­ant­woor­den. Een ou­de fiets, ra­di­a­tors, een ma­tras, plas­tic zak­ken met huis­vuil, olie­va­ten ... En­ke­le be­wo­ners van een vil­la­wijk in het WestVlaam­se Kach­t­em leg­den er een vuil­nis­belt bloot. ‘Ik ge­loof­de mijn ogen niet’, zegt Con­stant Vin­de­vog­hel. ‘De grond waar ik 137 eu­ro per vier­kan­te me­ter voor be­taal­de, bleek vol af­val te zit­ten. In het bo­de­mat­test stond daar noch­tans niets over ver­meld.’ De nieu­we verkaveling in de Ai­mé Be­haeg­hes­traat werd in 2005 aan­ge­legd. En­ke­le ja­ren la­ter bleek ech­ter dat de grond waar som­mi­ge van die vil­la’s op ge­bouwd wer­den, ern­stig ver­vuild is. Op­de­zelf­de plek werd na­me­lijk tien­tal­len ja­ren lang het huis­af­val van Kach­t­em ge­dumpt. In plaats van die grond te sa­ne­ren, werd de vuil­nis­belt be­dekt met aar­de. ‘Op­lich­ting’, vin­den de slacht­of­fers en het par­ket van Kort­rijk.

Con­stant Vin­de­vog­hel: ‘Na de bouw van ons huis wil­den we in 2010 nog twee re­gen­put­ten plaat­sen. Toen we aan het gra­ven gin­gen, ge­loof­den we onze ogen niet.’ De bal ging he­le­maal aan het rol­len toen een buur­man een jaar la­ter het­zelf­de mee­maak­te. Bij de aan­leg van zijn tuin botste hij on­der an­de­re op een fiets. De po­li­tie be­gon een on­der­zoek. Ver­schil­len­de buurt­be­wo­ners spron­gen op de kar en on­der­zoek bracht aan het licht dat de grond waar­op ge­bouwd werd in­der­daad ver­vuild was. Het me­ren­deel van de vil­la­wijk was dan wel vrij van af­val, toch wordt zwaar aan de fei­ten ge­tild. Dat doet ook het Kort­rijk­se par­ket, dat de be­trok­ke­nen voor de rech­ter sleept. Het ge­recht ver­moedt dat de bouw­pro­mo­tor, de aan­ne­mer en de toen­ma­li­ge sche­pen van Leef­mi­li­eu op de hoog­te wa­ren van de be­drieg­lij­ke prak­tij­ken, maar daar­over zwe­gen. Zij zul­len zich dins­dag, sa­men met ne­gen an­de­re be­klaag­den, in de Kort­rijk­se recht­bank moe­ten ver­ant­woor­den. De ver­dach­ten pro­be­ren de he­te aard­ap­pel naar el­kaar door te schui­ven en gaan niet ak­koord met de ver­vol­ging. ‘Die men­sen wis­ten maar al te goed wel­ke grond ze koch­ten’, zegt Tho­mas Bail­leul, ad­vo­caat van de bouw­pro­mo­tor.

Pro­pe­re grond én een scha­de­ver­goe­ding

De slacht­of­fers ho­pen om via de recht­bank op­nieuw een pro­per stuk grond en een scha­de­ver­goe­ding te krij­gen. ‘Ik heb 3.000 eu­ro be­taald om al het af­val te la­ten weg­ha­len’, zegt Con­stant Vin­de­vog­hel. ‘Het lijkt­me­niet meer dan te­recht dat ik dat geld te­rug­krijg.’ Ook buur­man Die­ter Maes (42) voelt zich op­ge­licht. ‘Ook on­der mijn tuin steekt af­val’, zegt hij. ‘Maar ik heb op die plaats een ter­ras aan­ge­legd.’

Fo­to: rr Fo­to: Kurt De­s­plen­ter

On­der de tui­nen van de be­wo­ners ble­ken mas­sa’s rom­mel te zit­ten. Som­mi­ge hui­zen in de Ai­mé Be­haeg­hes­traat in Kach­t­em zijn ge­bouwd op een voor­ma­lig stort.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.