DOOD OM­DAT HIJ VRIEN­DIN WIL­DE BE­SCHER­MEN

Ca­me­ra’s fil­men hoe man­nen Mi­key (19) neer­ste­ken na avond­je uit

Het Nieuwsblad - - FRONT PAGE - TIM LESCRAUWAET, MAR­TIN TYT­GAT EN KRIS VANHEE

De po­li­tie is nog al­tijd op zoek naar twee twin­ti­gers die vrij­dag­mor­gen, rond vijf uur, de 19-ja­ri­ge Mi­key Pee­ters dood­sta­ken. Er zijn ver­schil­len­de ca­me­ra­beel­den, één van de da­ders liet z’n bril ach­ter en de moord was zelfs li­ve op in­ter­net te zien, via de web­cam op de Brug­se Markt. En toch wa­ren de da­ders gis­ter­avond nog op vrije voe­ten. Mi­key was vrij­dag­mor­gen na een nacht­je uit met een vrien­din op stap naar de plek waar haar moe­der haar zou op­pik­ken. Maar toen kre­gen ze het aan de stok met de twee man­nen. ‘Ze rie­pen iets naar me’, ge­tuigt vrien­din Lo­re. De man met de bril zwaai­de daar­bij met een groot mes van on­ge­veer 20 cen­ti­me­ter. Daar­op liep Mi­key naar hen toe. ‘Om hen uit te leg­gen dat ze door dat mes pro­ble­men zou­den krij­gen’, zegt Lo­re. ‘Hij wil­de hen rus­tig uit­leg­gen dat ze be­ter naar huis kon­den gaan.’ Maar het draai­de he­le­maal an­ders uit, en Mi­key over­leed uit­ein­de­lijk na acht mes­ste­ken.

De Brug­se po­li­tie jaagt nog steeds op de twee twin­ti­gers die vrij­dag­och­tend Mi­key Pee­ters (19) op de Markt dood­sta­ken. Een van hen ver­loor zijn bril, en be­zorg­de de po­li­tie daar­mee een be­lang­rijk spoor. ‘Mi­key ken­de die twee niet. Hij wil­de hen al­leen waar­schu­wen’, zegt een vrien­din die al­les zag ge­beu­ren.

Mi­key was don­der­dag de he­le nacht op stap met en­ke­le vrien­den in het Grand Ca­fé Du Théâ

tre in het cen­trum van Brug­ge. Toen zijn goe­de vrien­din Lo­re rond 5 uur naar huis wou, wan­del­de Mi­key met haar mee naar de plek waar haar moe­der haar zou op­pik­ken. Plots kre­gen ze het op de hoek van de Geld­munt­straat aan de stok met twee twin­ti­gers. Vol­gens een op­spo­rings­be­richt dat het Brug­se par­ket gis­te­ren ver­spreid­de, blijkt uit ver­schil­len­de ge­tui­ge­nis­sen dat de twee een ‘bui­ten­lands ui­ter­lijk’ heb­ben. De ene man heeft een lich­te huid en draagt een bril. De twee­de heeft een don­ke­re, ge­taan­de huid. ‘Ze rie­pen iets naar me’, ge­tuigt Lo­re. Wat dat was, ver­stond ze niet. De man met de bril zwaai­de daar­bij met een groot mes. Het zou gaan om een vlees­mes van on­ge­veer 20 cen­ti­me­ter met geel of wit plas­tic hand­vat. ‘Mi­key is op hen toe­ge­stapt om hen uit te leg­gen dat ze door dat mes pro­ble­men zou­den krij­gen’, zegt Lo­re. ‘Die twee had­den te veel ge­dron­ken. Hij wil­de hen rus­tig uit­leg­gen dat ze be­ter naar huis kon­den gaan.’ Een van de twee nam dat slecht op. De man met de bril gooi­de het mes op de grond en ging Mi­key te lijf. De vecht­par­tij duur­de even, en ver­plaatste zich naar de Markt. ‘Ik heb het mes op­ge­raapt om er­ger te voor­ko­men’, zegt Lo­re.

‘Daar­na riep ze Mi­key en de an­de­re ke­rel toe dat ze moesten op­hou­den. Aan­van­ke­lijk hield de vriend van de vech­ters­baas zich af­zij­dig. Net zo­als Lo­re vroeg hij hen te stop­pen. ‘Maar plots ruk­te hij het mes uit mijn han­den’, zegt Lo­re. Hij sleur­de eerst zijn vriend weg van Mi­key, die daar­door op zijn buik op straat kwam te lig­gen. En toen, to­taal on­ver­wacht, stak hij woest het mes in de rug van de jon­ge­man. En op­nieuw. Vol­gens de eer­ste vast­stel­lin­gen zou hij acht keer heb­ben ge­sto­ken. ‘Ik be­gon on­mid­del­lijk te krij­sen en te tie­ren’, zegt Lo­re. ‘Maar ik kon niets doen. Voor mijn voe­ten bloed­de Mi­key dood.’ De jon­gen werd nog naar het zie­ken­huis ge­bracht, maar al­le hulp kwam te laat. An­de­re ge­tui­gen za­gen hoe de twee da­ders weg­vlucht­ten in de rich­ting van de Steen­straat. ‘De ene zet­te het na de vecht­par­tij met­een op een lo­pen’, zegt oog­ge­tui­ge Tom­my (17). ‘Maar de twee­de, die net ge­sto­ken had, wan­del­de ge­woon voor­bij met het mes nog in zijn hand. Hij be­gon pas te ren­nen toen zijn mak­ker hem dat op­droeg.’

Ho­tel­school

Mi­key Pee­ters was stu­dent in het zes­de jaar Groot­keu­ken in de Ho­tel­school in Kort­rijk. ‘Een gui­ti­ge en ster­ke jon­gen. Hij was klaar voor de job’, zegt di­rec­teur Bert Ver­dru. _Mi­key had een pak vrien- den. De school zet­te on­danks de va­kan­tie de deur open om leer­lin­gen op te van­gen. Mi­key werk­te al ja­ren­lang in het week­end als ober in feest­zaal Ruy­ters­ho­ve in Ize­gem. ‘Zijn moe­der werkt al ne­gen jaar bij ons’, zeg­gen uit­ba­ters Caro­li­ne Ker­ck­hof en Bart Claeys. ‘Zo­dra hij oud ge­noeg was, kwam Mi­key mee. Hij was in de wieg ge­legd voor dit werk. Mi­key was als een zoon voor ons. Zijn ma­ma is hoog­zwan­ger, en moet bin­nen­kort be­val­len. Hij keek er ge­wel­dig naar uit om gro­te broer te wor­den.’

4.54 uur: op de Markt in Brug­ge wordt Mi­key Pee­ters neer­ge­sto­ken na een vecht­par­tij

Fo­to: rr

Mi­key Pee­ters: een gui­ti­ge jon­gen met een pak vrien­den.

Fo­to: rr

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.