Belg eet drie ki­lo min­der vlees dan vijf jaar ge­le­den

We let­ten op ons geld én op on­ze ge­zond­heid

Het Nieuwsblad - - FRONT PAGE - KRI­S­TOF SIMOENS

De Belg is en blijft een vlees­eter. Maar ter­wijl de con­sump­tie van ge­vo­gel­te, wild en char­cu­te­rie sta­bi­li­seert, blijft het ver­bruik van rund-, var­kens-, scha­pen- en an­der vers vlees jaar na jaar da­len. Daar­van eten we nu al drie ki­lo min­der dan vijf jaar ge­le­den. In 2013 kocht de ge­mid­del­de Belg ruim 43 ki­lo vlees, te­gen­over 6,2 ki­lo vis, week- en schaal­die­ren en 0,2 ki­lo ve­ge­ta­ri­sche vlees­ver­van­gers. De cri­sis én de keu­ze voor al­ter­na­tie­ven om­dat die ge­zon­der zou­den zijn, ver­kla­ren de da­ling.

De Belg is en blijft een vlees­eter. Maar ter­wijl de con­sump­tie van ge­vo­gel­te, wild en char­cu­te­rie sta­bi­li­seert, blijft het ver­bruik van rund-, var­kens-, scha­pen- en an­der vers vlees jaar na jaar da­len. Daar­van eten we nu al drie ki­lo min­der dan vijf jaar ge­le­den. ‘De voor­keur van de Belg blijft uit­gaan naar een stuk­je vlees’, zegt Li­li­a­ne Drie­sen van de Vlam. Het Vlaams Cen­trum voor Agro- en Vis­se­rij­mar­ke­ting volgt jaar in jaar uit de voe­dings­aan­ko­pen van vijf­dui­zend Bel­gi­sche ge­zin­nen en be­cij­fer­de dat de Belg in 2013 ruim 43 ki­lo vlees kocht, te­gen­over 6,2 ki­lo vis, week- en schaal­die­ren en 0,2 ki­lo ve­ge­ta­ri­sche vlees­ver­van­gers. Liefst 99 pro­cent van de ge­zin­nen kocht vo­rig jaar vlees, en dat ge­mid­deld 58 keer per jaar. De Belg is en blijft dus een vol­bloed vlees­eter. Toch ziet de Vlam ons koop­ge­drag ver­an­de­ren. ‘De con­su­ment koopt al­maar prijs­be­wus­ter’, zegt Drie­sen. ‘Door de aan­hou­den­de cri­sis speelt de aan­koop­prijs een be­lang­rij­ke rol. Net de goed­ko­pe­re pro­duc­ten zo­als ge­mengd ge­hakt, wor­sten en kip zien hun aan­deel stij­gen. De ver­koop van rund­vlees, dat een ster­ke prijs­stij­ging ken­de, ging fors ach­ter­uit.’ We ge­ven niet al­leen de voor­keur aan goed­ko­pe­re pro­duc­ten, we ko­pen die ook va­ker bij de hard dis­count. De Lidl’s en Al­di’s van de­ze we­reld ha­len in­tus­sen al bij­na 10 pro­cent van de markt, ten kos­te van de sla­ger. ‘Die ver­liest jaar na jaar ter­rein. Vijf jaar ge­le­den kwam nog ruim 32 pro­cent van het ver­se vlees op ons bord van bij de sla­ger, vo­rig jaar was dat nog maar 26,5 pro­cent.’

Meer fruit en groen­ten

Al is de cri­sis niet de eni­ge ver­kla­ring. ‘Eer­der on­der­zoek van de Vlam wees uit dat de Bel­gen an­ders zijn gaan aan­kij­ken te­gen vlees. Ze kie­zen er bij­voor­beeld voor om één dag per week geen vlees te eten, of ze ver­klei­nen de por­ties, al­le­maal uit ge­zond­heids­oog­punt.’ ‘Te­ge­lijk ver­toont de con­sump­tie van groen­ten en fruit een stij­gen­de lijn. Voor­al groen­ten pro­fi­te­ren van het ver­an­de­ren­de di­eet van de Belg als ge­volg van die ge­zond­heids­trend’, al­dus nog de Vlam-woord­voer­ster. Ter ver­ge­lij­king: vo­rig jaar aten we met z’n al­len 89 ki­lo ver­se groen­ten en fruit per per­soon.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.