Gro­te prin­ci­pes

Het Nieuwsblad - - NIEUWS - Lies­beth Van Im­pe Hoofd­re­dac­teur Re­a­geer www.nieuws­blad.be

En­ke­le maan­den ge­le­den stond Bel­gië nog eens in het brand­punt van de in­ter­na­ti­o­na­le be­lang­stel­ling, bij de goed­keu­ring van eu­tha­na­sie voor min­der­ja­ri­gen. Een de­bat dat hier al bij al se­reen ge­voerd was, werd breed uit­ge­smeerd in bui­ten­land­se kran­ten en op bui­ten­land­se zen­ders, die iets min­der moei­te de­den om niet no­de­loos te po­la­ri­se­ren. Na de stem­ming ver­lie­ten de jour­na­lis­ten het land weer, ter­wijl de be­schul­di­ging van ‘kin­der­moor­de­naars’ snel niet meer werd dan een echo. Don­der­dag zond Pa­no­ra­ma een re­por­ta­ge uit over de re­a­li­teit ach­ter kin­de­reutha­na­sie. De voor­beel­den wa­ren Ne­der­lands, want daar kan het al sinds 2002. De ge­tui­ge­nis­sen wa­ren die van ou­ders, die sa­men met hun kin­de­ren door het he­le pro­ces wa­ren ge­gaan. Een pro­ces dat veel meer was dan de be­slis­sing tot eu­tha­na­sie, maar be­gon bij een dia­gno­se, soms ja­ren strijd om­vat­te en uit­ein­de­lijk leid­de naar die ene, ul­tie­me be­slis­sing. De con­sta­ta­tie is tel­kens de­zelf­de. Als der­ge­lij­ke dis­cus­sies ge­voerd wor­den op puur ide­o­lo­gi­sche gron­den, dan kun­nen de te­gen­stel­lin­gen niet scherp ge­noeg zijn. Voor- en te­gen­stan­ders slaan el­kaar met prin­ci­pes om de oren, tot ze al­le­maal te­gen el­kaar aan het roe­pen zijn. Maar laat de be­trok­ke­nen zelf aan het woord en de dis­cus­sie ver­stomt. Om­dat de cli­chés niet blij­ken te klop­pen. Om­dat het ver­driet van zij die ko­zen voor eu­tha­na­sie en zij die dat niet de­den, zo her­ken­baar ge­lijk is. Om­dat der­ge­lij­ke fun­da­men­te­le mo­men­ten zich niet al­leen in gro­te prin­ci­pes la­ten vat­ten. Dat geldt ook voor de ver­ha­len die u ver­der­op in ons Ma­ga­zi­ne vindt. We la­ten moe­ders aan het woord die, na een slecht uit­ge­val­len pre­na­ta­le test, voor de keu­ze ston­den: de zwan­ger­schap af­bre­ken of on­danks al­les voort­zet­ten. Dit zijn vrou­wen die ko­zen om niet ver­der te gaan. Al­les is er­in aan­we­zig. Het schuld­ge­voel. De twij­fel. Het on­be­grip. De angst bij een vol­gen­de zwan­ger­schap. Maar ook de be­rus­ting. Het blij­ven koes­te­ren. Het om­ar­men van het ver­driet. Geen van hen heeft een snel oor­deel klaar over lot­ge­no­ten of over men­sen die an­de­re keu­zes maak­ten. Er is al­leen de in­ner­lij­ke strijd. Geen van die ver­ha­len kan ie­mand die zelf in die si­tu­a­tie te­recht­komt, ver­tel­len wat hij of zij moet doen. Ze kun­nen al­leen le­ren dat er in die sche­mer­zo­ne tus­sen le­ven en dood geen ze­ker­he­den zijn, al­leen men­sen die in de slecht­st mo­ge­lij­ke om­stan­dig­he­den de minst slech­te be­slis­sing moe­ten ne­men.

Som­mi­ge fun­da­men­te­le be­slis­sin­gen la­ten zich niet in gro­te prin­ci­pes vat­ten

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.