We­du­we van Geert De Lie op­ge­lucht na on­ver­hoop­te door­braak in on­der­zoek

Het Nieuwsblad - - NIEUWS - YVES BARBIEUX EN PE­TER MA­LAI­SE

Am­per en­ke­le da­gen na­dat hij door Ne­der­land aan ons land werd uit­ge­le­verd, heeft Hel­bert E. (37) be­kend dat hij in 2011 de Zot­te­gem­se mo­tor­han­de­laar Geert De Lie (44) heeft dood­ge­scho­ten. ‘On­ge­wild, om­dat hij mij met een voor­ha­mer te lijf ging’, ver­klaar­de de schut­ter, die ie­der­een ver­ras­te met zijn be­ken­te­nis. Zelfs zijn ad­vo­caat, die ze vrij­dag op de raad­ka­mer pas te ho­ren kreeg. sen. Hel­bert E. ver­klaar­de dat ‘ie­mand’ het plan voor de over­val op de mo­tor­zaak van De Lie be­dacht had. Ie­mand die ge­hoord had dat de mo­tor­han­de­laar er warm­pjes in zat. Ie­mand zo­als Ho­ward T., den­ken de speur­ders. Die werk­te in 2011 in Er­we­te­gem op een werf bij bu­ren van De Lie.

Vol­gens de speur­ders kan hij uit ge­sprek­ken met De Lie heb­ben op­ge­maakt dat er in de mo­tor­zaak geld te ra­pen viel. Ho­ward T. werd hier­voor al eens op­ge­pakt. Hij bleef staal­hard ont­ken­nen en werd vrij­ge­la­ten.

Twee­de ver­dach­te zwijgt

Hel­bert E. ver­tel­de de speur­ders nog meer: ‘De per­soon die de over­val heeft be­dacht, heeft ons toen in Ne­der­land over de over­val aan­ge­spro­ken.’ Wie wa­ren ons? Vol­gens de speur­ders Hel­bert E. en Bre­net J. (27), de twee­de ver­dach­te die eer­der de­ze week voor dit on­der­zoek werd uit­ge­le­verd. Een ver­dach­te die, net als Hel­bert E., ver­schei­de­ne hold-ups ge­pleegd heeft. Maar die, in te­gen­stel­ling tot Hel­bert E., de lip­pen stijf op el­kaar houdt.

‘De­ze per­soon gaf ons een vuur­wa­pen’, zegt Hel­bert E. ‘Hij zei ons op wel­ke dag wij best kon­den toe­slaan.’ Maar wat op 28 ok­to­ber 2011 een ‘ba­na­le’ over­val had moe­ten zijn, ont­aard­de in een dra­ma­ti­sche roof­moord. ‘Toen wij de zaak bin­nen­stap­ten, riep de vrouw dat wij nep­wa­pens had­den. Waar­op de han­de­laar ons met een voor­ha­mer te lijf ging. Toen heb ik ge­scho­ten’, be­weert Hel­bert E. In to­taal ze­ven keer. Om uit­ein­de­lijk zon­der buit te­rug naar Ne­der­land te rij­den. Ter­wijl Geert De Lie in de ar­men van zijn vrouw stierf.

Klaar voor con­fron­ta­tie

‘Zo is het niet ge­gaan’, cor­ri­geert Pe­tra Ver­heec­ke. ‘De schut­ter heeft een eer­ste keer ge­vuurd en Geert in de buik ge­raakt. Pas dan greep Geert naar die voor­ha­mer. En werd hij nog door vier an­de­re ko­gels ge­raakt.’ Nu een ver­dach­te de moord op haar man be­kend heeft, is Pe­tra meer dan ooit klaar voor een con­fron­ta­tie. Niet al­leen met hem, ook met an­de­re ver­dach­ten. Zij is er niet he­le­maal ze­ker van dat zij de over­val­lers bij­na drie jaar na de fei­ten nog zal her­ken­nen.

Maar de­ze con­fron­ta­tie kan van door­slag­ge­vend be­lang zijn om de mo­ge­lij­ke rol van Bre­net J. en Ho­ward T. in de dood van Geert De Lie vast te leg­gen.

Fo­to: Pe­ter Ma­lai­se

Hel­bert E. (met het lan­ge haar) be­ken­de dat hij Geert De Lie heeft dood­ge­scho­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.