MR en CDH zien het wel zit­ten zon­der PS

Niet al­le Frans­ta­li­gen wij­zen Bart De We­ver af

Het Nieuwsblad - - POLITIEK - FA­BI­AN LE­FE­VE­RE

De PS heeft de re­ge­rings­on­der­han­de­lin­gen voor Wal­lo­nië en Brussel op gang ge­scho­ten. Maar N-VA hoeft niet te wan­ho­pen: er be­staat nog al­tijd een kans om een fe­de­ra­le re­ge­ring zon­der de PS te vor­men. Bij de Frans­ta­li­gen is te ho­ren dat al­les mo­ge­lijk is, zo­lang de juis­te prijs wordt be­taald. Maar die ligt erg hoog.

Er zijn er in het Vlaams-na­ti­o­na­lis­ti­sche kamp die me­nen dat al­les ver­lo­ren is. Zo­als hui­side­o­loog Bart Mad­dens het ver­woord­de: N-VA heeft de af­spraak met de ge­schie­de­nis ge­mist. Door­dat de par­tij niet

in­con­tour­na­ble is, is CD&V in staat om de Vlaams-na­ti­o­na­lis­ten voor een tri­par­ti­te in te wis­se­len én kun­nen de Frans­ta­li­gen De We­ver met een groot ka­non uit de lucht schie­ten.

Tot zo­ver de the­o­rie. Want de Frans­ta­li­gen met wie De We­ver zijn ver­hoop­te cen­trum­recht­se co­a­li­tie zou moe­ten vor­men, wij­zen de N-VA-voor­zit­ter niet af. Zo­wel MR als CDH ziet wel iets in een fe­de­ra­le re­ge­ring zon­der de PS, ook al heeft die geen meer­der­heid aan Frans­ta­li­ge kant.

Dui­de­lij­ke ga­ran­ties

‘Het is zeer moei­lijk,’ klinkt het bij de li­be­ra­len, ‘maar niet on­mo­ge­lijk. Er moe­ten ge­woon dui­de­lij­ke ga­ran­ties in­ge­bouwd wor­den.’ Dat be­te­kent: N-VA moet in­hou­de­lij­ke toe­ge­vin­gen doen op so­cio-eco­no­misch vlak, moet be­lo­ven dat ze de zes­de staats­her­vor­ming loy­aal zal uit­voe­ren en na­tuur­lijk moe­ten daar ver­schil­len­de mi­nis­ter­pos­ten met zwa­re be­voegd­heids­pak­ket­ten te­gen­over staan. Ook bij CDH zijn stem­men te ho­ren dat een re­ge­ring zon­der PS er ‘be­ter vroeg dan laat komt’. Voor­zit­ter Benoît Lut­gen loopt niet over van het en­thou­si­as­me, maar houdt de deur op een kier. ‘Hij kan hier ook voor­deel mee doen’, zeg­gen top­po­li­ti­ci aan Frans­ta­li­ge kant. ‘Hij kan bo­ven zijn ge­wicht bok­sen als hij be­lang­rij­ke mi­nis­ter­pos­ten bin­nen­haalt. Bo­ven­dien kan hij dat ge­brui­ken voor de ver­nieu­wing van zijn par­tij en zo jon­ge po­li­ti­ci lan­ce­ren.’ Om re­gi­o­na­le re­ge­ring te vor­men, heb­ben CDH en MR de so­ci­a­lis­ten al­vast ni­ét no­dig. In Brussel kun­nen ze er het FDF van Oli­vier Mai­gain bij­ne­men en zo een com­for­ta­be­le meer­der­heid vor­men. In Wal­lo­nië heb­ben de twee ook een meer­der­heid, zij het met een lut­te­le ze­tel op over­schot. ‘En dat is krap’, waar­schu­wen ver­schil­len­de li­be­ra­le voor­man­nen. Be­te­kent dat dat De We­ver ge­won­nen heeft? Ver­re van. Bij die­zelf­de li­be­ra­len zeg­gen som­mi­gen ook dat er geen spra­ke van kan zijn om met een Frans­ta­li­ge min­der­heid een fe­de­ra­le re­ge­ring te vor­men. Bo­ven­dien zien ze al een doem­sce­na­rio op­dui­ken als ze mee­stap­pen in dat cen­trum­recht­se ver­haal. ‘De Frans­ta­li­ge par­tij die nu een co­a­li­tie met N-VA aan­gaat, maakt zich­zelf ka­pot.’ De vraag is wat er ver­an­dert bij de MR nu Char­les Mi­chel er de on­be­twis­te baas is. Hij zet­te een goed re­sul­taat neer in Wal­lo­nië, ter­wijl boeg­beeld Reyn­ders er niet in slaag­de om met de MR de groot­ste par­tij in Brussel te wor­den. Mi­chel en zijn on­mid­del­lij­ke om­ge­ving zijn dui­de­lijk min­der hap­pig op een re­ge­ring met N-VA dan de vi­ce­pre­mier. Dat er ech­ter mo­ge­lijk­he­den zijn voor een re­ge­ring zon­der PS, be­sef­fen ook de Frans­ta­li­ge so­ci­a­lis­ten zelf. Van­daar dat zij vrij­dag, drie da­gen vroe­ger dan ver­wacht, de ge­sprek­ken over de ge­west­re­ge­rin­gen op­start­ten. Lau­ret­te On­ke­linx deed dat voor Brussel, Elio Di Ru­po en Paul Mag­net­te voor Wal­lo­nië. Die laat­ste, waar­ne­mend voor­zit­ter, liet met­een we­ten dat sym­me­tri­sche re­ge­rin­gen voor hem niet hoe­ven, maar dat de co­a­li­tie wel ‘zo pro­gres­sief’ mo­ge­lijk moet zijn. De PS hoopt zo mees­ter van het spel te wor­den, en pro­beert MR en CDH in het ga­reel te dwin­gen. Want wie de PS fe­de­raal zou uit­slui­ten, zal re­gi­o­naal met­een de af­re­ke­ning ge­pre­sen­teerd krij­gen. ‘ Maar ze ver­gis­sen zich’, zegt een Frans­ta­lig top­po­li­ti­cus. ‘N-VA en PS zit­ten in een­zelf­de si­tu­a­tie: geen van bei­de is on­mis­baar.’

Fo­to: blg

Ge­sprek­ken met Char­les Mi­chel (MR, bo­ven) en Benoît Lut­gen (CDH, on­der) toon­den aan dat de twee Frans­ta­li­ge par­tij­en een re­ge­ring zon­der PS wel zien zit­ten, ‘mits de juis­te ga­ran­ties’.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.