Ook Bel­gi­sche be­las­ting­be­ta­ler moet op­draai­en voor re­cord­boe­te BNP Pa­ri­bas

VS ei­sen liefst 10 mil­jard eu­ro, For­tis-aan­deel boekt met­een ver­lies

Het Nieuwsblad - - POLITIEK - WER­NER ROMMERS

De Fran­se bank BNP Pa­ri­bas, voor 10 pro­cent ei­gen­dom van de Bel­gi­sche be­las­ting­be­ta­ler via doch­ter BNP Pa­ri­bas For­tis, dreigt de hoog­ste boe­te ooit voor een bank te moe­ten be­ta­len: 10 mil­jard dol­lar. Op pa­pier kost dat ook de Bel­gi­sche schat­kist hon­der­den mil­joe­nen eu­ro’s.

Waar­om krijgt BNP Pa­ri­bas een boe­te?

Om­dat de Ame­ri­ka­nen kwaad zijn. De Frans-Bel­gi­sche bank zou im­mers za­ken heb­ben ge­daan met lan­den als Soe­dan, Li­bië en ook Cu­ba. De Ver­e­nig­de Sta­ten had­den ech­ter strik­te eco­no­mi­sche sanc­ties lo­pen te­gen die ‘schur­ken­sta­ten’. Het Ame­ri­kaan­se mi­nis­te­rie van Jus­ti­tie wil de verboden bank­ac­ti­vi­tei­ten van BNP nu be­straft zien. Het zou vol­gens de goed in­ge­lich­te za­ken­krant The

Wall Street Jour­nal den­ken aan een boe­te van zo­maar even­tjes 10 mil­jard dol­lar, zo’n 7 mil­jard eu­ro.

Kan BNP Pa­ri­bas zo’n boe­te be­ta­len?

Tien mil­jard dol­lar is héél veel geld, ook voor een gro­te bank als BNP Pa­ri­bas. An­der­zijds weet de bank al een he­le tijd dat de boe­te er aan­kwam. De bank gaf be­gin dit jaar toe dat ze over­tre­din­gen be­ging, en leg­de sinds­dien zo­ge­naam­de pro­vi­sies of fi­nan­ci­ë­le re­ser­ves aan. Al­leen ging de bank toen uit van een boe­te van zo’n 2 mil­jard dol­lar, en niet van het vijf­vou­di­ge. Ter ver­ge­lij­king: de hoog­ste boe­te die ooit door een bank werd be­taald we­gens ge­lijk­aar­di­ge in­breu­ken, be­droeg tot nu toe ‘am­per’ 2 mil­jard dol­lar. moei­lijk is, te ma­na­gen’, al­dus Jean-Lau­rent Bonna­fe, de CEO van BNP Pa­ri­bas. Met zijn re­ac­tie wil­de hij pa­niek op de fi­nan­ci­ë­le mark­ten ver­mij­den. Want toen het nieuws over de mon­stru­eu­ze boe­te be­kend raak­te, ver­loor het aan­deel van zijn bank in een oog­wenk zo’n 5 pro­cent aan beurs­waar­de. Om­ge­re­kend ver­damp­te zo’n 3,3 mil­jard eu­ro aan beurs­waar­de, een se­ri­eu­ze klap.

Waar­om is dit ook na­de­lig voor de Bel­gi­sche be­las­ting­be­ta­ler? An­de­re ban­ken gin­gen dus ook in de fout?

Klopt, eer­der kre­gen de Brit­se ban­ken Bar­clays, HSBC en Standard Char­te­red de Ame­ri­kaan­se au­to­ri­tei­ten al over de vloer. Ook zij had­den il­le­ga­le dol­lar­t­rans­ac­ties op po­ten ge­zet, net als Cre­dit Suis­se, ING en ABN Am­ro. On­der an­de­re ING hoest­te twee jaar ge­le­den een half mil­jard eu­ro op om bij de Ame­ri­kaan­se au­to­ri­tei­ten weer in het rei­ne te ko­men.

Wat zegt BNP Pa­ri­bas zelf?

De bank tracht­te vrij­dag de ge­moe­de­ren te be­da­ren. ‘We heb­ben veel ver­trou­wen in het ver­mo­gen van de bank om de­ze si­tu­a­tie, die van­zelf­spre­kend Toen de Bel­gi­sche re­ge­ring in vol­le ban­ken­cri­sis de Bel­gi­sche bank For­tis ver­kocht aan BNP Pa­ri­bas, werd de Bel­gi­sche be­las­ting­be­ta­ler voor iets meer dan 10 pro­cent ei­ge­naar via BNP Pa­ri­bas For­tis. Toen het aan­deel van BNP Pa­ri­bas vrij­dag zo’n op­la­waai kreeg, speel­de ons land op pa­pier zo’n 350 mil­joen eu­ro aan beurs­waar­de kwijt. Al moet dat ge­nu­an­ceerd. Te­gen het ein­de van de beursdag was het ver­lies van BNP Pa­ri­bas op de beurs te­rug­ge­lo­pen tot slechts zo’n 3 pro­cent, wat het ver­lies al een pak klei­ner maakt.

Fo­to: pn

De Bel­gi­sche doch­ter BNP Pa­ri­bas For­tis dreigt ook klap­pen te moe­ten in­cas­se­ren door de ver­oor­de­ling van de Fran­se bank.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.