Neem een wit blad pa­pier

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

Ie­der­een weet dat u het liefst van al­les een recht­se re­ge­ring op al­le ni­veaus zou ma­ken. Dat is trou­wens uw goed recht. Maar als u en­kel een planA hebt, maakt u het al­le an­de­re par­tij­en wel heel mak­ke­lijk om uw plan­nen te door­krui­sen. Recht op doel af­gaan klínkt al­leen maar slim. Een om­weg­je ne­men is vaak veel slim­mer. De truc van Jean-Luc De­hae­ne kan hier hel­pen: neem een wit blad pa­pier en te­ken al­le mo­ge­lij­ke op­ties uit. Pro­beer ver­vol­gens in te schat­ten wat er voor elk sce­na­rio no­dig is. Zo laat u ook niet te snel in uw kaar­ten kij­ken. De voor­zit­ter van N-VA wil zijn pro­gram­ma zo veel mo­ge­lijk uit­voe­ren, de in­for­ma­teur moet een pro­gram­ma bij­een schrij­ven dat al­le par­tij­en van een toe­kom­sti­ge meer­der­heid wil­len uit­voe­ren. Het helpt niet echt dat u dat ge­sprek met uzelf kan voe­ren (zie tip 1). Maar uw be­lang­rijk­ste op­dracht nu is een ploeg sa­men­bren­gen die de ko­men­de vijf jaar kan ge­brui­ken voor wat al­le Bel­gen no­dig heb­ben: een moe­dig en con­se­quent be­leid. En ja, u voelt mij al ko­men, op dat wit blad van u zul­len ook op­ties met de PS moe­ten staan. Al was het maar om­dat ook de keu­ze van de Waal­se kie­zers niet zo maar ge­ne­geerd kan wor­den. Niet uw top­keu­ze, dat be­grijp ik. Maar u ver­wees de voor­bije we­ken graag naar het Glo­baal Plan van De­hae­ne. Dat is uit­ge­voerd met de PS. Elio Di Ru­po was toen mi­nis­ter van Eco­no­mi­sche Za­ken. Het kan ver­ke­ren in de po­li­tiek.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.