Ei­gen pro­fes­si­o­ne­le fo­to­graaf moet slo­pen­de fan­ses­sie na con­cert ver­lich­ten

Het Nieuwsblad - - NIEUWS - WIM DEHANDSCHUTTER

Schla­ger­zan­ger Chris­toff wil na een slo­pend con­cert geen ge­treu­zel meer bij de tra­di­ti­o­ne­le fo­to­ses­sie met zijn fans. Hij stelt voor een pro­fes­si­o­ne­le fo­to­graaf in te hu­ren. ‘Zo ver­mij­den we uren­lan­ge wacht­rij­en en is het iets min­der zwaar voor Chris­toff.’ hand­tas en moe­ten ver­vol­gens een vrij­wil­li­ger zoe­ken om het kiek­je te ma­ken. Die weet niet hoe het ap­pa­raat werkt. En als er al een beeld wordt ge­scho­ten, heeft ie­der­een ro­de ogen. Kort­om, er gaat veel tijd ver­lo­ren. Daar­om legt het ma­na­ge­ment van Chris­toff zijn fans een al­ter­na­tief voor via zijn Fa­ce­book­pa­gi­na (zie klei­ne fo­to). ‘Je moet we­ten dat Chris­toff bij een con­cert twee uur lang al­les geeft op het po­di­um’, zegt ma­na­ger Gi­no Moerman. ‘Daar­na spen­deert hij ruw ge­schat nog eens an­der­half uur aan het per­soon­lij­ke con­tact met zijn fans.’ ‘Chris­toff vindt die fo­to­ses­sie be­lang­rijk. Maar het kan ef­fi­ci­ën­ter met een pro­fes­si­o­ne­le fo­to­graaf. Die maakt in één klik het per­fec­te sou­ve­nir qua ka­dre­ring en be­lich­ting. En als het voor Chris­toff rap­per gaat, is dat ook goed voor de fans: zij ko­men snel­ler bij hun

idool.’

Bor­sa­to deed het al

Vol­gens Fre­de­rickx is de werk­wij­ze van Chris­toff re­la­tief nieuw voor Vlaam­se ar­ties­ten. Zelf heeft hij er al er­va­ring mee. ‘In Has­selt wil­den hon­der­den fans op de fo­to met Mar­co Bor­sa­to. Dank­zij de huis­fo­to­graaf kon Mar­co in een mooi tem­po ie­der­een te­vre­den­stel­len. La­ter her­haal­den we die werk­wij­ze met Jan Smit in Ant­wer­pen.’ Op de Thuis­dag van don­der­dag in Kort­rijk is een ge­lijk­aar­dig con­cept ge­ïn­tro­du­ceerd: de ac­teur zat in een ze­tel, de fan ging naast hem zit­ten. Ze bab­bel­den kort ter­wijl een mooie fo­to werd ge­no­men. Daar werd di­gi­taal een hand­te­ke­ning op ge­drukt en de vol­gen­de dag was het sou­ve­nir al te down­lo­a­den op de si­te van Eén. ‘Het sys­teem werkt goed’, zegt VRT-woord­voer­der An­ne­ke Er­non. ‘De si­te be­vat 6.800 fo­to’s en trok in min­der dan een dag 15.000 be­zoe­kers. Het is dan wel geen sel­fie, maar voor een fan heeft een fo­to van zich­zelf met zijn idool de au­then­ti­ci­teit van een hand­te­ke­ning. En ze kun­nen die met­een op Fa­ce­book en Twit­ter de­len.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.