Goog­le wist jouw ge­ge­vens ... als je je pas­poort door­stuurt

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

’s We­relds groot­ste zoek­ma­chi­ne heeft een for­mu­lier on­li­ne ge­plaatst waar­mee ge­brui­kers kun­nen vra­gen om per­soon­lij­ke ge­ge­vens te ver­wij­de­ren. Daar­mee komt Goog­le te­ge­moet aan het Eu­ro­pees Hof.

In het for­mu­lier moe­ten aan­vra­gers de we­blinks op­ge­ven die ze ver­wij­derd wil­len zien, met een mo­ti­ve­ring waar­om de in­for­ma­tie niet lan­ger in de zoek­re­sul­ta­ten mag ver­schij­nen. Goog­le wijst er­op dat die in­for­ma­tie ‘on­toe­rei­kend, ir­re­le­vant of niet lan­ger re­le­vant’ moet zijn, of ‘bui­ten­spo­rig (...) ten aan­zien van de doel­ein­den waar­voor ze is ver­werkt’. Niet el­ke vraag wordt dus zo­maar in­ge­wil­ligd. Hoe­lang Goog­le over een aan­pas­sing zal doen, is nog niet be­kend. De uit­spraak van het Eu­ro­pees Hof kwam er na­dat een Span­jaard een klacht had in­ge­diend te­gen Goog­le. De man had in 1998 zijn huis moe­ten ver­ko­pen om­dat hij schul­den had, en die in­fo bleef maar ver- schij­nen in de zoek­re­sul­ta­ten op zijn naam. De man, die al lang schul­den­vrij is, kreeg de­ze maand ge­lijk van het Hof: ge­brui­kers heb­ben het ‘recht om ver­ge­ten te wor­den’. Iro­nisch is dat ge­brui­kers die in­for­ma­tie ver­wij­derd wil­len zien, een ko­pie van hun iden­ti­teits­kaart moe­ten mee­stu­ren. Goog­le krijgt op die ma­nier ex­tra pri­vé-in­for­ma­tie in han­den. De uit­spraak geldt en­kel bin­nen de Eu­ro­pe­se Unie. Daar­bui­ten blij­ven de ver­wij­der­de zoek­re­sul­ta­ten zicht­baar.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.