Van­hae­ze­brou­ck is ge­luk­kig Leek­ens niet

Het Nieuwsblad - - SPORTWERELD -

‘Wil­len jul­lie even rus­tig blij­ven?’ Het was een vraag van Axel Wit­sel. Niet om­dat de groep jour­na­lis­ten die met de dag gro­ter wordt, rond de Ro­de Dui­vels voor cha­os zorg­de. Wel om­dat de am­bi­ties rond on­ze na­ti­o­na­le ploeg op dit WK al­leen nog wor­den om­schre­ven in ter­men van we­reld­kam­pi­oen, fi­na­le, hal­ve fi­na­le of in het slecht­ste ge­val kwart­fi­na­le. On­ze ver­de­di­gen­de mid­den­vel­der had er even ge­noeg van. Wat ons be­treft vol­ko­men te­recht. We we­ten sinds de lo­ting in de­cem­ber dat na een suc­ces­vol­le eer­ste ron­de, die we echt wel moe­ten over­le­ven, Duits­land of Por­tu­gal wacht. Duits­land dat sinds Eu­ro 2000 al­leen op het EK 2004 in de gro­te tornooien de hal­ve fi­na­le niet haal­de en twee keer twee­de en drie keer der­de werd. Por­tu­gal dat met Cris­ti­a­no Ro­nal­do een spe­ler in de ran­gen heeft die el­ke te­gen­stan­der op zijn een­tje de dood­steek kan ge­ven. En toch blij­ven de mees­ten maar over fi­na­les en hal­ve fi­na­les ora­ke­len, ter­wijl in de kwart­fi­na­le ook nog Ar­gen­ti­nië zou wach­ten. De Ro­de Dui­vels heb­ben veel ta­lent, kun­nen ver ko­men en mo­gen am­bi­ti­eus zijn. Maar zo­als de im­mer koe­le Wit­sel zei: rus­tig blij­ven, jon­gens. Voor wie het even­tu­eel nog zou over­we­gen, hoe­wel het er na zijn par­cours niet veel meer zul­len zijn: luis­ter dus niet naar Ge­or­ges Leek­ens. Toen hij nog bonds­coach was, maak­te Leek­ens voor de wed­strijd zelfs van Azer­beid­zjan en Ka­zach­s­tan we­reld­ploe­gen om zich bij pun­ten­ver­lies in te dek­ken. Nu roept hij dat een WK­deel­ne­mer als Zuid-Ko­rea, waar hij zelf als bonds­coach op het WK 1998 niet te­gen kon win­nen, een hap­je is. Na­tuur­lijk moe­ten de Dui­vels win­nen, maar het is een door­zich­ti­ge ma­nier om ex­tra druk te zet­ten op Wilmots, die dat te­recht hard coun­ter­de. Dan heb­ben wij meer res­pect voor Hein Van­hae­ze­brou­ck, die de Dui­vels kri­tisch be­na­dert in ons weekendinterview. De kers­ver­se trai­ner van AA Gent en straks on­ze Dui­vels-analist tij­dens het WK maakt zich zor­gen over de de­fen­sie­ve sterk­te van de Dui­vels. Hij roept voor­al Vin­cent Kom­pa­ny op om zich met ver­de­di­gen be­zig te hou­den. Kom­pa­ny speel­de on­der de Ita­li­aan­se trai­ner Ro­ber­to Man­ci­ni zijn bes­te sei­zoen in En­ge­land toen hij zich voor 98 pro­cent met ver­de­di­gen be­zig­hield. Wil­len de Dui­vels de am­bi­ties van al die en­t­hou­si­as­te fans waar­ma­ken, dan zal Kom­pa­ny zijn manifestatiedrang moe­ten in­to­men en voor 98 pro­cent moe­ten ver­de­di­gen. Het is al zes in­ter­lands ge­le­den dat de Dui­vels de nul kon­den hou­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.