Top drie bij de vrou­wen out in ope­nings­week

Het Nieuwsblad - - SPORTWERELD -

Na Se­re­na Wil­li­ams en Li Na moest gis­te­ren ook het der­de reeks­hoofd bij de vrou­wen op­kras­sen. Ag­nies­z­ka Rad­wan­ska plooi­de in twee sets te­gen de Kro­a­ti­sche Aj­la Toml­ja­no­vic, de num­mer 72 van de we­reld. ‘Res­pect voor ie­der­een, schrik van nie­mand.’ Aj­la Toml­ja­no­vic (21) – een pro­duct van de ten­nis­aca­de­mie van Chris Evert in Flo­ri­da – druk­te het ge­voel in de kleed­ka­mers van Ro­land Gar­ros kern­ach­tig uit. Na de vroe­ge uit­scha­ke­ling van Se­re­na Wil­li­ams en Li Na heerst daar je rein­ste an­ar­chie en wor­den al­le top­pers vo­gel­vrij ver­klaard. Neem nu Toml­ja­no­vic. Vo­rig jaar speel­de ze op Wim­b­le­don haar eer­ste grand slam, en werd ze met­een uit­ge­scha­keld. Nooit haal­de ze het te­gen een speel­ster uit de top tien. ‘Toch stap­te ik te­gen Rad­wan­ska op het ter­rein met het idee dat ik kon win­nen. Ten­slot­te ben ik op­ge­groeid met de meis­jes die Se­re­na en Li Na wip­ten. Als zij dat kun­nen, dan ik ook.’ En zo ge­beur­de. Tot haar gro­te blijd­schap ui­ter­aard, ook al zet­te Aj­la daar toch de rem op. ‘Ik wil nu niet te op­ge­won­den doen. Ik hoor hier al spre­ken over een sprook­je. Vol­gens mij mag dat pas van­af de kwart­fi­na­les.’ Haar woor­den wa­ren am­per ge­koeld of ook ne­gen­de reeks­hoofd Do­mi­ni­ka Ci­bulko­va – de dub­bel­part­ner van Kir­sten Flip­kens en ver­lie­zend fi­na­lis­te van de Au­stra­li­an Open – mocht met sle­pen­de pas van het Court Su­zan­ne Leng­len. Min­der ver­ras­send wel­is­waar, met de Au­stra­li­sche Sto­sur aan de an­de­re kant van het net. Ge­luk­kig bood Ma­ria Sha­ra­p­ova eni­ge hou- vast. Ze mof­fel­de de Ar­gen­tijn­se Or­mae­chea op pre­cies vijf­tig mi­nu­ten met twee keer 6-0 tus­sen de ge­ma­len bak­steen.

Set­ver­lies bij de man­nen

Bij de man­nen gaat het er on­der­tus­sen ge­dis­ci­pli­neer­der aan toe, ook al kre­gen Fe­de­rer en ze­ker Djoko­vic ab­so­luut geen vrij­ge­lei­de van res­pec­tie­ve­lijk Turs­unov en Ci­lic, die Djo­ko bo­ven­dien ferm op de ze­nu­wen werk­te met zijn ge­talm bij de ser­vi­ce. Ze ga­ven al­le­bei een set uit han­den, maar niet de match.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.