BRIEF AAN DE IN­FOR­MA­TEUR

Een week na de ver­kie­zing­s­tri­omf van zijn par­tij is N-VA-voor­zit­ter Bart De We­ver in­tus­sen ook al vijf da­gen in­for­ma­teur om te zoe­ken naar een nieu­we co­a­li­tie. ‘Aarts­moei­lijk, maar niet on­mo­ge­lijk’, zegt hoofd­re­dac­teur Lies­beth Van Im­pe.

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

Bes­te me­neer De We­ver,

Uzag er zon­dag wat be­drukt uit. Ter­wijl uw ach­ter­ban he­le­maal loos ging bij de sco­re bo­ven de der­tig pro­cent, leek u voor­al de ach­ter­kant van de cij­fers te zien. En dat is te be­grij­pen. De klas­sie­ke tri­par­ti­te die in Vlaan­de­ren over­eind blijft en fe­de­raal zelfs plots weer een meer­der­heid haalt. De MR die er niet in slaagt de PS van de top te sto­ten in Wal­lo­nië en Brussel. Het had al­le­maal an­ders kun­nen uit­draai­en en het had de for­ma­tie net dat beet­je mak­ke­lij­ker kun­nen ma­ken. U bent een stra­teeg. U wist toen u ’s avonds naar huis reed dat er na de ver­kie­zin­gen ook nog een paar re­ge­rings­vor­min­gen moe­ten wor­den ge­won­nen. De een­zaam­heid van de lei­der laat zich nooit zo sterk voe­len dan wan­neer de ach­ter­ban aan het fees­ten is. U bent niet de eer­ste die de bit­ter­zoe­te men­ge­ling van tri­omf en be­zorgd­heid mag sma­ken. Voor de mi­li­tan­ten zit het werk er op de ver­kie­zings­avond op. Voor de top­po­li­ti­ci be­gint dan en­kel de vol­gen­de, even cru­ci­a­le fa­se. De kie­zer deelt de kaar­ten, de po­li­ti­ci moe­ten er dan wel mee spe­len. En het wordt ook de­ze keer aarts­moei­lijk. Aarts­moei­lijk, maar niet on­mo­ge­lijk. Som­mi­gen gaan er­van uit dat de an­de­re par­tij­en u en­kel wat rond­jes zul­len la­ten draai­en, zon­der dat ze ooit echt over­we­gen met u in zee te gaan. An­de­ren ver­moe­den dat u voor­al de schijn wil wek­ken het echt te pro­be­ren, om ver­vol­gens op het me­di­a­tiek meest in­te­res­san­te mo­ment met veel ge­druis van het po­di­um te stap­pen. Maar wat als we nu eens wei­ger­den te ge­lo­ven dat po­li­tiek ver­wor­den is tot puur cy­nis­me? Dat u het echt zal pro­be­ren en de an­de­re par­tij­en u ook echt een kans zul­len ge­ven? Het zou de he­le oe­fe­ning een stuk in­te­res­san­ter ma­ken. Mis­schien kun­nen de vol­gen­de vijf tips hel­pen.

U com­bi­neert op dit mo­ment wel heel veel jobs. Vroeg of laat zal u toch moe­ten kie­zen. U kan het maar be­ter met­een doen

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.