Aan­tal jon­ge­ren met leef­loon schiet de hoog­te in

Sinds 2005 is het aan­tal jon­ge­ren tus­sen 18 en 25 jaar dat een leef­loon krijgt met bij­na 40 pro­cent toe­ge­no­men. On­der de leef­lo­ners zijn ook als­maar meer stu­den­ten.

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

Eind vo­rig jaar had­den 49.777 jon­ge­ren een leef­loon, een stij­ging met 38,8 pro­cent te­gen­over 2005, blijkt uit cij­fers van mi­nis­ter van Maat­schap­pe­lij­ke In­te­gra­tie Willy Bor­sus (MR). De groei is het meest uit­ge­spro­ken in Wal­lo­nië (+74 pro­cent). Het aan­tal jon­ge­ren met een leef­loon is er ook ho­ger dan in Vlaan­de­ren (+17,9 pro­cent, van 10.801 naar 12.732). ‘Voor­al door de slech­te eco­no­mie moe­ten steeds meer jon­ge­ren naar het OCMW trek­ken’, zegt Nat­ha­lie De­bast van de Vlaam­se Ver­e­ni­ging van Ste­den en Ge­meen­ten. Ze wijst er ook op dat het schor­sings­be­leid van de RVA nu stren­ger is. Jon­ge­ren ver­lie­zen snel­ler hun werk­loos­heids­uit­ke­ring. Op­val­lend is dat het aan­tal stu­den­ten bij de leef­lo­ners blijft stij­gen, met 82 pro­cent sinds 2005. Het gaat al om 19.055 per­so­nen. Bor­sus geeft ook voor het eerst cij­fers van het aan­tal jon­ge­ren dat op het OCMW een be­roep doet na­dat ze hun in­scha­ke­lings­uit­ke­ring zijn kwijt­ge­speeld. Ge­schat wordt dat dit jaar 9.772 zul­ke jon­ge­ren zul­len aan­klop­pen bij het OCMW.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.