Agen­ten sto­ten per toe­val op moord in Lim­burg­se Hoeselt

Het Nieuwsblad - - NIEUWS - NAN­CY VANDEBROEK

Bij een huis­zoe­king in een stu­dio in Hoeselt heeft de po­li­tie per toe­val het le­ven­lo­ze li­chaam ont­dekt van Cin­dy Van De Weg­he (34). De vrouw werd waar­schijn­lijk al meer dan tien da­gen ge­le­den ge­wurgd. Haar man Ben­ny C. was zelf naar de po­li­tie ge­stapt, stem­de in met een huis­zoe­king en werd dan op­ge­pakt op ver­den­king van moord. De 38-ja­ri­ge Ben­ny C. is geen on­be­ken­de voor het ge­recht. Hij moest zich al meer­de­re ma­len ver­ant­woor­den voor dief­stal­len en in­bra­ken. Een paar da­gen ge­le­den had hij een uit­no­di­ging van de po­li­tie in de bus ge­kre­gen, met de vraag om zich don­der­dag­och­tend te mel­den voor ver­hoor. Ook dat zou te ma­ken heb­ben ge­had met een in­braak in de buurt. De agen­ten wil­den hem aan de tand voe­len over zijn mo­ge­lij­ke be­trok­ken­heid. Ze vroe­gen ook om een huis­zoe­king, waar C. met­een mee in­stem­de. Gis­ter­och­tend ar­ri­veer­den de agen­ten in zijn stu­dio. Groot was hun ver­ba­zing toen ze in de slaap­ka­mer een le­ven­lo­ze vrouw aan­trof­fen. Ze lag dui­de­lijk al en­ke­le da­gen op het bed. De om­ge­ving werd met­een af­ge­slo­ten en Ben­ny C. werd op­ge­pakt op ver­den­king van moord. De vrouw op het bed bleek Cin­dy Van De Weg­he te zijn, Ben­ny’s echt­ge­no­te.

‘Ge­luk­kig kop­pel’

‘De twee ken­den el­kaar al ze­ven­tien jaar en heb­ben elk een zoon uit een eer­de­re re­la­tie’, zegt een van hun vrien­den. ‘Het was een ge­luk­kig kop­pel.’ Toch moet de vriend ook toe­ge­ven dat er soms span- nin­gen en ru­zies wa­ren. ‘Zo­als in el­ke re­la­tie. Ze zijn een tijd­je uit el­kaar ge­gaan. Ru­zies sta­ken soms de kop op om­dat Cin­dy over het ver­le­den be­gon.’ De vriend kan moei­lijk ge­lo­ven dat Ben­ny zijn vrouw iets zou heb­ben aan­ge­daan. ‘Hij had al een tijd­je geen werk meer en bleef thuis om voor Cin­dy, die in­va­li­de was, te zor­gen.’ Vol­gens som­mi­ge bron­nen zou Ben­ny C. al heb­ben toe­ge­ge­ven dat hij zijn vrouw ge­wurgd heeft, al wil­de noch de po­li­tie, noch het par­ket dat gis­te­ren be­ves­ti­gen. ‘We zijn een on­der­zoek ge­start naar een ver­dacht over­lij­den. Al­les wijst er­op dat het om moord gaat’, al­dus par­ket­woord­voer­der Do­mi­niek Re­not­te. ‘Het ver­de­re on­der­zoek zal de pre­cie­ze doods­oor­zaak nog moe­ten uit­wij­zen.’ De ad­vo­caat van de ver­dach­te, Bij een huis­zoe­king vond de po­li­tie het li­chaam van Cin­dy Van De Weg­he op bed. Haar man Ben­ny C. zou haar ge­wurgd heb­ben.

mees­ter Mark Huy­gen, zegt dat zijn cli­ënt al­le me­de­wer­king aan het on­der­zoek ver­leent. ‘Meer dan tien da­gen heeft hij al­les op­ge­kropt, een ge­heim

met zich mee­ge­dra­gen dat hij aan nie­mand kon ver­tel­len.’ Ben­ny C. wordt van­daag op ver­den­king van moord voor­ge­leid bij de on­der­zoeks­rech­ter.

MARK HUY­GEN Ad­vo­caat ver­dach­te

Tien da­gen heeft hij al­les op­ge­kropt, een ge­heim met zich mee­ge­dra­gen dat hij aan nie­mand kon ver­tel­len

Fo­to: Tom Palmaers, rr

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.