Meu­bel­zaak krijgt 2.000 eu­ro boe­te per on­ge­wenst te­le­foon­tje

Het Nieuwsblad - - POLITIEK -

Een meu­bel­han­del uit Luik krijgt een dwang­som op­ge­legd van 2.000 eu­ro per on­ge­wenst te­le­foon­tje naar een con­su­ment. Dat is het ge­volg van een over­tre­ding te­gen de ‘bel-me­niet-meer’-lijst die mi­nis­ter van Con­su­men­ten­za­ken Kris Pee­ters (CD&V) zwaar pro­moot. De lijst ga­ran­deert con­su­men­ten dat ze niet meer wor­den op­ge­beld voor mar­ke­ting­ge­sprek­ken. In­tus­sen zijn al meer dan 670.000 men­sen op de lijst in­ge­schre­ven. In het ge­val van de meu­bel­han­del uit Luik ont­ving de Eco­no­mi­sche In­spec­tie al 244 klach­ten. Nu krijgt win­kel dus een zwa­re dwang­som per nieu­we over­tre­ding op­ge­legd én wordt de meu­bel­zaak ver­plicht om het von­nis op ei­gen kos­ten in drie dag­bla­den te pu­bli­ce­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.