Trei­nen rij­den op wind

Ze­ven wind­mo­lens le­ve­ren stroom voor 170 trei­nen

Het Nieuwsblad - - NIEUWS - WER­NER ROMMERS

170 trei­nen rij­den van­af dit na­jaar op wind­ener­gie, en dat is voor het eerst in ons land. In het Lim­burg­se Gingelom wor­den daar­voor ze­ven wind­mo­lens neer­ge­poot, waar­na de groe­ne stroom recht­streeks op het hoog­span­nings­net van spoor­weg­be­heer­der In­fra­bel wordt ge­pompt.

Rei­zi­gers zul­len het niet voe­len of mer­ken, maar voor het eerst in ons land zul­len van­af dit na­jaar trei­nen op wind­ener­gie rij­den. ‘Het gaat da­ge­lijks om zo’n 170 trei­nen op drie tra­jec­ten: de ho­ge­snel­heids­lijn Leu­ven-Luik, de klas­sie­ke lijn Leu­ven-Luik en ook de lijn Lan­den-Has­selt.’ De keu­ze voor die drie lij­nen is niet toe­val­lig. ‘De­ze re­gio is ui­ter­ma­te ge­schikt om wind­mo­lens te plaat­sen’, zegt In­fra­bel-woord­voer­der Fré­dé­ric Pe­tit. ‘Er is ruim­te én ook vol­doen­de wind. Daar­naast is er vlak­bij de lo­ca­tie waar de ze­ven wind­mo­lens ko­men een hoog­span­nings­sta­ti­on van In­fra­bel. En dat bleek tech­nisch ge­schikt om de ge­pro­du­ceer­de wind­ener­gie recht­streeks te kun­nen ont­van­gen.’ Dat be­te­kent dat er geen du­re kos­ten no­dig wa­ren om het hoog­span­nings­sta­ti­on aan te pas­sen. En wat met da­gen dat er geen wind staat? ‘Op da­gen dat er geen of te wei­nig wind staat, wor­den de trei­nen klassiek ge­voed door ‘ge­wo­ne’ elek­tri­ci­teit. An­der­zijds: op da­gen dat er echt heel veel wind­ener­gie wordt ge­pro­du­ceerd, kan het zijn dat we veel meer dan 170 trei­nen van groe­ne ener­gie kun­nen voor­zien’, al­dus Pe­tit.

Zon­ne­pa­ne­len

Spoor­weg­be­heer­der In­fra­bel wil in de toe­komst nog meer trei­nen op wind­ener­gie la­ten rij­den, ‘al zit­ten er van­daag geen an­de­re pro­jec­ten in de pijp­lijn. Al­le ele- men­ten moe­ten – zo­als in de re­gio Gingelom – goed zit­ten, eer­der lukt het niet.’ In­fra­bel be­wan­delt daar­om ook an­de­re pa­den om trei­nen mi­li­eu­vrien­de­lij­ker te la­ten rij­den. Via 16.000 zon­ne­pa­ne­len op het dak van de spoor­tun­nel langs de E19­au­to­snel­weg in Bras­schaat en Scho­ten rij­den er bij­voor­beeld ook al trei­nen op zon­ne-ener­gie. Het wind­mo­len­park Gingelom maakt deel uit van het gro­te­re Gr­eens­ky-pro­ject. Daar­bij ko­men in de om­ge­ving van Gingelom, Lan­den en en­ke­le aan­pa­len­de Waal­se ge­meen­ten in to­taal 25 wind­tur­bi­nes te staan. Gr­eens­ky is voor 50 pro­cent ei­gen­dom van ener­gie­pro­du­cent Elec­tra­bel. Het wind­mo­len­park voor­ziet naast zo’n 170 trei­nen ook nog eens 36.000 ge­zin­nen van groe­ne elek­tri­ci­teit.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.