Frank­rijk moet 100.000 Bel­gen geld te­rug­ge­ven

Bel­gen die een twee­de ver­blijf in Frank­rijk heb­ben, en dat zijn er zo’n 100.000, moe­ten in prin­ci­pe geld te­rug­krij­gen van de Fran­se staat. De Fran­se Raad van Sta­te stelt dat een nieu­we taks op twee­de ver­blij­ven, die in 2012 werd in­ge­voerd, niet door de be

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

Punt van dis­cus­sie wa­ren de so­ci­a­le las­ten op huur­in­kom­sten én een ho­ge­re taks voor bui­ten­lan­ders die hun ei­gen­dom in Frank­rijk met winst ver­koch­ten. De maat­re­gel lok­te pro­test uit bij spe­ci­a­lis­ten. Eu­ro­pa ver­biedt na­me­lijk dat on­der­da­nen on­der­wor­pen wor­den aan het be­ta­len van so­ci­a­le bij­dra­gen in twee lan­den te­ge­lijk. Het Eu­ro­pe­se Hof van Jus­ti­tie gaf hen ge­lijk, en nu volgt ook de Fran­se Raad van Sta­te. Frank­rijk moet nu stop­pen met de taks op te leg­gen. Vol­gens Le Fi­ga­ro ris­keert de Fran­se staat ook de al ge­ïn­de tak­sen te moe­ten te­rug­be­ta­len, wat op hon­der­den mil­joe­nen eu­ro’s neer­komt. Of Bel­gen ook echt hun geld te­rug­krij­gen, is on­dui­de­lijk. Ver­mo­gens­be­heer­der Pe­ter­cam raadt aan con­tact op te ne­men met de Fran­se fis­ca­le ad­mi­ni­stra­tie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.