Vla­min­gen or­ga­ni­se­ren zelf­de jacht­rei­zen als die van Ame­ri­kaan­se leeu­wen­do­der

Het Nieuwsblad - - NIEUWS - MARC KLIFMAN

Van­uit al­le hoe­ken van de we­reld wordt jacht ge­maakt op de Ame­ri­kaan­se tand­arts die Ce­cil, de be­kend­ste leeuw van Zim­bab­we, dood­schoot. ‘Die man heeft een gro­te fout ge­maakt door de ver­keer­de leeuw te do­den’, zegt een Vlaam­se jaag­ster. ‘Toch is er niets mis met jacht­rei­zen. Het is juist be­lang­rijk om de die­ren­po­pu­la­tie in stand te hou­den.’ Al da­gen­lang is hij op­ge­jaagd wild, de Ame­ri­kaan­se tand­arts Wal­ter Pal­mer. Van al­le leeu­wen in Zim­bab­we heeft hij de ver­keer­de dood­ge­scho­ten: de 13-ja­ri­ge Ce­cil, ’s lands po­pu­lair­ste leeuw, de blik­van­ger van het Hwan­ge na­ti­o­naal park in Zim­bab­we. Ce­cil was een be­schermd dier, dat zelfs een gps­sys­teem droeg dat hem voort­du­rend in de ga­ten hield. Maar daar trok Pal­mer zich niets van aan. Na­dat zijn twee ‘er­va­ren gid­sen’ groen licht ga­ven, schoot hij het beest neer met pijl en boog. Pijn­lijk ge­noeg stierf Ce­cil niet eens met­een. De ja­gers lie­ten het beest veer­tig uur aan zijn lot over. Pas ’s an­de­ren­daags maak­ten ze hem af, werd hij ge­vild en ont­hoofd. Het voor­val lokt al da­gen­lang we­reld­wijd con­tro­ver­se uit. Voor­al Pal­mer ligt on­der vuur, te meer om­dat hij 50.000 eu­ro neer­tel­de voor zijn leeu­wen­jacht. De man wordt daar­om van­uit al­le hoe­ken van de we­reld met de dood be­dreigd. Sa­men met zijn ge­zin leeft hij on­der­ge­do­ken. Maar ook de jacht­sec­tor, en met na­me rij­ke men­sen die fors be­ta­len om op wil­de dier­soor­ten te ja­gen, wor­den over de he­le we­reld be­dol­ven on­der de kri­tiek. Want Ce­cil is maar één van de hon­der­den leeu­wen die jaar­lijks in Afri­ka wor­den af­ge­scho­ten door ja­gers met die­pe zak­ken. Meer zelfs, jacht­rei­zen zijn te­gen­woor­dig big bu­si­ness. Voor 49.000 eu­ro loop je tien da­gen door de sa­van­ne van Zim­bab­we, op zoek naar je leeuw. Om die dan vak­kun­dig af te schie­ten en er na­dien een sel­fie mee te ne­men.

Uit­zon­der­lij­ke trip

Ook in Vlaan­de­ren zijn er tal van be­drijf­jes die ge­lijk­aar­di­ge jacht­par­tij­en or­ga­ni­se­ren. ‘ Die fo­to met het ge­do­de beest na­dien vind ik per­soon­lijk bull­shit’, zegt een Vlaam­se jaag­ster, die sa­men met haar man al 25 jaar jacht­rei­zen or­ga­ni­seert. ‘Voor die fo­to doen we het echt niet. Het gaat hem juist om de uit­zon­der­lij­ke trip met al­les wat daar­bij hoort. Het da­gen­lang ja­gen op zo’n beest is ge­woon het mooi­ste.’

Ja­gen als toe­ris­ti­sche ac­ti­vi­teit is vol­gens haar ook geen schan­de. Wel in­te­gen­deel. ‘ Er zijn veel po­si­tie­ve kan­ten aan de jacht. Want waar ge­jaagd wordt,

Elk dier heeft zijn prijs*

is geen stro­pe­rij’, zegt de Oos­tVlaam­se jaag­ster, die ano­niem wil blij­ven. ‘Wij con­cen­tre­ren ons ook mee­stal op ou­de, zie­ke die­ren. Die­ren van wie de lo­ka­le be­vol­king zegt dat ze dood­ge­scho­ten moé­ten wor­den om de po­pu­la­tie in stand te hou­den. Er moét dus wel ge­jaagd wor­den.’ Voor de Ame­ri­kaan­se tand­arts Pal­mer toont on­ze jaag­ster min­der be­grip. ‘Hij heeft de fout ge- maakt dat hij een leeuw dood­de die niet ge­dood mocht wor­den. Dat is il­le­gaal en kán niet. Maar het is niet eer­lijk om al­le ja­gers nu zo­maar over de­zelf­de kam te sche­ren. Als die tand­arts een ech­te ja­ger is, zal hij zich zelf enorm schul­dig voe­len over wat ge­beurd is.’

‘Ver­wer­pe­lijk’

Vol­gens de re­cent­ste in­ter­na­ti­o­na­le cij­fers ko­men toe­ris­ten in Afri­ka jaar­lijks 105.000 die­ren dood­schie­ten. Waar­on­der 640 oli­fan­ten, 3.800 buf­fels, 800 lui­paar­den en 600 leeu­wen. Dat ter­wijl de leeu­wen­po­pu­la­tie de laat­ste ja­ren dras­tisch is ge­krom­pen. Tobias Leenaert, op­rich­ter van Ethisch Ve­ge­ta­risch Al­ter­na­tief (EVA), maakt zich kwaad op het jacht­toe­ris­me. ‘Dat rij­ke men­sen naar Afri­ka gaan om een dier dood te schie­ten en de kop af­hak­ken om die daar­na thuis bo­ven de haard te han­gen, is sim­pel­weg ab­surd en ver­wer­pe­lijk. Zeg­gen dat ze het doen om de lo­ka­le be­vol­king te hel­pen met hun tien­dui­zen­den eu­ro’s, is even­zeer mo­reel ne­fast. Als ze écht met hen te doen heb­ben, dat ze hun geld dan ge­woon weg­schen­ken. Maar laat die die­ren ge­woon met rust.’

Ba­vi­aan Ze­bra Gi­raf Nijl­paard Leeuw Lui­paard Oli­fant Wit­te neus­hoorn

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.