Té goed­ko­pe olie maakt slacht­of­fers

Het Nieuwsblad - - NIEUWS - WER­NER ROMMERS

Het Brits-Ne­der­land­se olie­con­cern Shell schrapt in één keer 6.500 jobs en be­vriest voor mil­jar­den eu­ro’s aan pro­jec­ten. ‘We be­rei­den ons voor op een zeer la­ge olie­prijs die wel­licht nog ja­ren stand­houdt’, zegt CEO Ben van Beur­den. Ook an­de­re gro­te olie­be­drij­ven spar­te­len. De con­su­ment daar­en­te­gen pro­fi­teert een bee­tje. De tijd dat er met olie ge­mak­ke­lijk véél geld te ver­die­nen was, lijkt ver weg. Shell maak­te be­kend dat het dui­zen­den jobs schrapt, en voor mil­jar­den eu­ro’s aan pro­jec­ten af­blaast of ei­gen­dom­men ver­koopt. Ook BP en To­tal heb­ben het niet on­der de markt. Aan­lei­ding zijn de al­maar da­len­de prij­zen. Voor een vat ru­we olie wordt van­daag zo’n 53 dol­lar be­taald, net bo­ven de sym­bo­li­sche grens van het ul­tie­me diep­te­punt van 50 dol­lar. Zo’n jaar ge­le­den was een vat nog 115 dol­lar waard. En bij de aan­kon­di­ging van het nieuws zei Shell-CEO Ben Van Beur­den dat hij ver­wacht dat de­ze la­ge prij­zen nog ja­ren stand­hou­den, iets wat ana­lis­ten en ook Bri­an Gil­va­ry, de fi­nan­ci­eel di­rec­teur van olie­reus BP, al een tijd­je zeg­gen. ‘Er moest daar­om snel én met over­tui­ging wor­den in­ge­gre­pen’, al­dus nog Van Beur­den. De ba­nen ver­dwij­nen voor­na­me­lijk in Noor­we­gen en De­n­e­mar­ken. We­reld­wijd telt het be­drijf zo’n 94.000 werk­ne­mers.

Ak­koord met Iran

Dat we aan de goed­koop­ste olie­prijs in zes jaar zit­ten, heeft twee re­de­nen. Ener­zijds is er veel meer olie voor­ra­dig dan ge­brui­ke­lijk: in de Ver­e­nig­de Sta­ten wordt fors olie op­ge­pompt. Olie­lan­den als Sau­di-Ara­bië zet­ten de kraan wa­gen­wijd open. En sinds kort wordt de markt over­spoeld met olie uit Iran. Sinds het atoom­ak­koord dat Iran met het Wes­ten sloot, zijn de eco­no­mi­sche sanc­ties weg­ge­val­len en mag het land weer vol­uit olie ex­por­te­ren. Het is trou­wens om geen markt­aan­deel aan Iran te ver­lie­zen dat veel lan­den in het Mid­den-Oos­ten hun prij­zen heb­ben la­ten zak­ken én de kraan wa­gen­wijd open­zet­ten.

Zwak­ke groei in Chi­na

An­der­zijds is de vraag naar olie be­perkt. De groei van de enor­me Chi­ne­se eco­no­mie is zwak te noe­men, wat een rem zet op de vraag naar olie. Ana­lis­ten vre­zen dat de groei­ver­tra­ging ja­ren kan aan­hou­den. Voor de con­su­ment is de la­ge olie­prijs goed nieuws, al laat die het ge­juich best ach­ter­we­ge. Voor­al die­sel is goed­koop, ‘we zit­ten van­daag met re­gel­rech­te bo­dem­prij­zen’, zegt Omer Coeckaerts van de web­si­te brand­stof­prij­zen.be. ‘Op drie prij­zen na heb­ben we de goed­koop­ste die­sel­prijs sinds 2010.’ Ook ben­zi­ne no­teert goed­ko­per. Waar­om we dan niet mo­gen jui­chen? Om­dat de du­re dol­lar de even­tu­e­le prijs­da­lin­gen fors af­remt. Niet al­leen aan de pomp, maar ook voor an­de­re pro­duc­ten die als ge­volg van de­ze la­ge olie­prij­zen veel goed­ko­per kun­nen wor­den ge­pro­du­ceerd.

Vat ru­we olie kost­te vo­rig jaar 115 dol­lar Dit jaar is dat nog 53 dol­lar Shell schrapt in één keer 6.500 jobs

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.