‘Am­ne­sty In­ter­na­ti­o­nal maakt van pooiers za­ken­man­nen’

Hol­ly­wood­ac­tri­ces ha­len uit naar men­sen­rech­ten­or­ga­ni­sa­tie

Het Nieuwsblad - - NIEUWS -

In­tro­vert zijn, het wordt vaak als een han­di­ca­pap be­schouwd. Het is in wer­ke­lijk­heid net de kracht die An Lemmens,s, Ari­ël Ja­cobs en Piet God­daer maak­te tot wat ze zijn. Ze pra­ten hard­opp over hun stil­le kant.

on­der­te­ken­den een open brief waar­in wordt op­ge­roe­pen het voor­stel in te trek­ken. On­der meer Meryl Streep, Ka­te Winslet, An­ne Hat­ha­way, Em­ma Thomp­son, Emi­ly Blunt, Li­sa Kud­row en Le­na Dun­ham lie­ten hun stem al ho­ren. ‘Seks­wer­kers moe­ten in­der­daad niet ge­cri­mi­na­li­seerd wor­den. Hun men­sen­rech­ten moe­ten te al­len tij­de ge­res­pec­teerd en be­schermd wor­den. Maar de vol­le­di­ge de­cri­mi­na­li­sa­tie van de seks­in­du­strie maakt van pooiers dood­ge­wo­ne za­ken­man­nen, die dan straf­fe­loos han­del kun­nen voe­ren in jon­ge vrou­wen, voor­na­me­lijk uit de arm­ste lan­den ter we­reld’, al­dus de brief. Er wer­den met­een ook en­ke­le ‘slech­te voor­beel­den’ aan­ge­haald. ‘In Duits­land en Ne­der­land werd de seks­in­du­strie en­ke­le ja­ren ge­le­den vrij­ge­maakt. In bei­de lan­den zag je er­na een ex­plo­sie aan bor­de­len. Om aan de ge­ste­gen vraag naar pros­ti­tu­tie te vol­doen, was er een ex­po­nen­ti­ë­le groei in il­le­ga­le vrou­wen­han­del.’ Am­ne­sty In­ter­na­ti­o­nal – en de tal­rij­ke voor­stan­ders van het voor­stel – ge­lo­ven ech­ter dat de de­cri­mi­na­li­se­ring er­voor zal zor­gen dat mis­bruik va­ker ge­meld zal wor­den. ‘Nu ge­beurt dat niet om­dat pros­ti­tu­tie vaak in de il­le­ga­li­teit ver­toeft’, luidt het. Maar ook dat ar­gu­ment wordt on­der­uit ge­haald in de open brief. ‘De Duit­se over­heid heeft al toe­ge­ge­ven dat de in­du­strie er ze­ker niet vei­li­ger op ge­wor­den is.’

Niet be­zig met ima­go­scha­de

Met­een na de hei­sa be­na­druk­te de men­sen­rech­ten­or­ga­ni­sa­tie dat het nog niet om een ‘of­fi­ci­eel stand­punt’ ging. ‘Seks­wer­kers zijn een kwets­ba­re groep van wie de men­sen­rech­ten te vaak ge­schon­den wor­den. Wij be­kij­ken hoe we daar iets aan kun­nen doen. Dit do­cu­ment is een mo­ge­lijk voor­stel, maar dat kan ab­so­luut nog ver­an­de­ren’, zegt Lo­re Van Wel­den van Am­ne­sty Vlaan­de­ren. ‘Of we nu ima­go­scha­de lij­den? Daar zijn we niet mee be­zig. Wij zijn be­zig met het be­scher­men van de rech­ten van de men­sen, on­der an­de­re de seks­wer­kers.’ In ons land is pros­ti­tu­ee­be­zoek niet straf­baar, het uit­ba­ten van een bor­deel wel. Al wordt het in de prak­tijk wel ge­doogd.

HOL­LY­WOOD­STER­REN IN OPEN BRIEF

In Duits­land en Ne­der­land werd de seks­in­du­strie vrij­ge­maakt. Met een enor­me groei in il­le­ga­le vrou­wen­han­del tot ge­volg

Fo­to's: gvv, pdw

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.