‘In on­ze burcht wil ik win­nen’

Jo­hn Bostock wil on­ge­sla­gen thuis­re­pu­ta­tie te­gen An­der­lecht zon­dag­avond hoog­hou­den

Het Nieuwsblad - - SPORTWERELD - THO­MAS STANDAERT

OH Leu­ven telt af naar zijn match van het jaar te­gen An­der­lecht. In com­pe­ti­tie won de re­cord­kam­pi­oen nog nooit aan Den Dreef, dus ho­pen de Leu­ve­naars paars-wit zon­dag op­nieuw een hak te zet­ten. Ook Jo­hn Bostock re­kent op een nieu­we stunt.

Lich­te on­ge­rust­heid gis­te­ren op het oe­fen­veld van OHL. Een half­uur voor het ein­de van de trai­nings­ses­sie trek­ke­beent Jo­hn Bostock met een pijn­lij­ke gri­mas rich­ting zij­lijn. De En­gels­man wordt langs het veld even on­der han­den ge­no­men door de ki­ne en ver­dwijnt niet veel la­ter rich­ting kleed­ka­mer. Een dik uur na­dien duikt hij op­nieuw op. Toch geen bles­su­re voor de sterk­hou­der van OHL net voor de meest ge­an­ti­ci­peer­de match van het jaar? ‘Don’t wor­ry, ma­te’, lacht hij on­ze be­zorgd­heid weg. ‘De zwa­re bos­loop van woens­dag was ge­woon nog niet he­le­maal uit mijn be­nen. In het twee­de deel van de trai­ning voel­de ik dat het tijd werd om wat tijd bij de ki­ne te gaan door­bren­gen. Van een bles­su­re is geen spra­ke.’

Extra zoet

Bostock is klaar om met OHL zon­dag de twee­de top­club in acht da­gen te be­kam­pen. Af­fi­ches waar de mid­den­vel­der– hoe kan het ook an­ders? – lang naar heeft uit­ge­ke­ken na twee sei­zoe­nen in twee­de klas­se bij Ant­werp en OHL. ‘Dit be­te­kent heel wat voor mij. Ik heb er een lan­ge reis op­zit­ten op weg naar het hoog­ste ni­veau. Nu ik er ein­de­lijk ben, smaakt het extra zoet. In­di­vi­du­eel hoop ik dit sei­zoen een goe­de in­druk te ma­ken maar mijn voor­naams­te doel is de­ze club in eer­ste klas­se te hou­den. Ik wil een van de re­de­nen zijn waar­om OHL vol­gend sei­zoen op­nieuw in eer­ste staat.’ Voor een vol huis wil OHL zijn on­ge­sla­gen sta­tus te­gen An­der­lecht aan Den Dreef in ere hou­den. ‘Zijn ze hier nog nooit ko­men win­nen?’ klinkt Bostock ver­rast. ‘Dat wist ik niet. Aan ons om dat zo te hou­den. An­der­lecht be­schikt over een team met véél kwa­li­tei­ten, maar als wij on­ze sterk­tes goed uit­spe­len, zit er mis­schien wel iets in. We moe­ten ze­ker niet meer res­pect to­nen voor hen dan voor de teams waar­te­gen we het af­ge­lo­pen jaar speel­den.’ ‘Toe­ge­ge­ven: als je het nuch­ter be­kijkt, is elk punt te­gen An­der­lecht een ge­won­nen punt, maar on­der­schat het thuis­voor­deel niet. Dit is ons ter­rein. In on­ze ei­gen burcht wil ik van hen win­nen.’

Tri­nidad

Niet al­leen in Bel­gië zijn we be­nieuwd naar wat de man met de wit­te ha­nen­kam en de zwa­re lin­ker dit sei­zoen laat zien. Ook over het Ka­naal blij­ven ze smul­len van de avon­tu­ren van ex-won­der­boy Bostock in het ‘klei­ne’ Bel­gië. Tus­sen zijn 15de en 17de groei­de de toen­ma­li­ge ka­pi­tein van de En­gel­se jeugd­se­lec­ties uit tot een na­ti­o­naal fe­no­meen in En­ge­land als de jong­ste de­bu­tant uit de club­ge­schie­de­nis van Crystal Pala­ce en Tot­ten­ham. Re­cords die tot op de dag van van­daag trou­wens nog steeds over­eind blij­ven. ‘De En­gel­se pers blijft ge­ïn­te­res­seerd in mijn naam. Ze wil­len we­ten hoe het ‘dat vroe­ge­re won­der­kind die de ver­wach­tin­gen niet kon in­los­sen’ ver­gaat in Bel­gië. Ik ben die aan­dacht in­tus­sen ge­wend, maar neem ze wel met een kor­rel­tje zout. Ik laat er me niet door be­ïn­vloe­den.’ Zelfs over de At­lan­ti­sche Oce­aan wordt er zon­dag mee-

JO­HN BOSTOCK We moe­ten te­gen An­der­lecht niet meer res­pect to­nen dan te­gen an­de­re ploe­gen

ge­ke­ken. De na­ti­o­na­le ploeg van Tri­nidad en To­ba­go liet haar oog val­len op Bostock die via zijn va­ders over Ca­ra­ï­bisch bloed be­schikt. ‘Die in­te­res­se is leuk. Het wa­re een eer voor Tri­nidad en To­ba­go te spe­len, ze­ker om­dat ik er nog veel fa­mi­lie heb. We zien wel wat het wordt. Ik sta er voor open, maar voor­lo­pig gaat al mijn fo­cus naar de Ju­pi­ler Pro Le­a­gue. Te be­gin­nen met het du­el met An­der­lecht.’

Fo­to: Luc Verbruggen

Jo­hn Bostock: ‘On­ze sterk­tes goed uit­spe­len.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.