‘Al­le an­de­ren even blij’

Tien club­duo's ge­za­men­lijk aan het feest op TC De Vloer in Herent

Het Nieuwsblad - - SPORTWERELD - JO­HN MA­RIS

De dub­bel­tor­nooi­en van TC De Vloer in Herent zijn niet al­leen al­tijd vol­le­dig be­zet, maar ze le­ve­ren stee­vast ook een pak win­naars en fi­na­lis­ten op uit de ei­gen club. Op het zo­mer­tor­nooi van dit jaar wa­ren dat liefst tien duo‘s.

TC De Vloer kwam in de trek der ten­nis­vol­ke­ren te­recht toen ei­ge­naar en voor­zit­ter Wou­ter Stoefs en­ke­le ja­ren ge­le­den op het idee kwam om Jos Van­den Wyngaerd als wed­strijd­lei­der aan te trek­ken. Jos is niet al­leen een ge­bo­ren be­mid­de­laar, hij bracht nog­al wat duo's mee uit zijn ei­gen club TC Kiks­ham en uit an­de­re clubs waar hij al als weds­tijd­lei­der aan de slag was. Voeg daar­bij de vast­stel­ling dat TC De Vloer al zelf een club was met nog­al wat dub­bel­spe­ci­a­lis­ten in huis, vrou­wen en man­nen die ook bui­ten­huis naam en vrien­den maak­ten die dan mee hun ei­gen tor­nooi­en kwa­men. Het win­ter­dub­bel­tor­nooi trekt met al­le ter­rei­nen over­dekt al­tijd meer dan 300 dub­belduo‘s. Op het zo­mer­tor­nooi ligt het maxi­mum even over de 200 om­dat er drie ter­rei­nen over­dekt blij­ven waar­op niet ge­pro­gram­meerd wordt. Ze die­nen als uit­wijk­mo­ge­lijk­heid bij re­gen­weer. Dat was zon­dag op de fi­na­le­dag het ge­val. De drie laat­ste fi­na- les ver­huis­den ge­lijk­tij­dig naar bin­nen.

Voor de lens

Er deed zich een fe­no­meen voor dat ie­de­re sport­fo­to­graaf kent: de helft van de ten­nis­spe­lers en -speel­sters ver­krampt voor de lens. De an­de­re helft groeit dan bo­ven zich­zelf uit, net zo­als fo­to­mo­del­len. Per toe­val speel­den de mo­del­len op ie­der veld in het­zelf­de team en de an­de­ren aan de over­zij­de. Zo­lang on­ze fo­to­graaf Luc Verbruggen aan het werk was, leid­de dat op de drie vel­den tot een bij­na heu- se walk-over van de lens­lo­vers. Toen Luc er­gens rond drie­kwart van de eer­ste set het to­neel ver­liet, kan­tel­den de drie wed­strij­den com­pleet. De teams die eerst op weg le­ken naar een pan­doe­ring, won­nen al­le drie. TC De Vloer klok­te af op tien fi­na­lis­ten en win­naars, of op ne­gen en een half zo je wil, want er was een ge­mengd team bij. ‘We zijn daar al­le­maal blij mee, ook de an­de­re deel­ne­mers die in de vo­ri­ge ron­den mee­de­den’, zei ba­zin Eri­ca op de prijs­uit­rei­king en de aan­slui­ten­de vro­lij­ke re­cep­tie. Wed­strijd­lei­der Van­den Wyngaerd was te­vre­den over het spor­tief en or­ga­ni­sa­to­risch suc­ces van het tor­nooi. ‘Het tennis was van een hoog ni­veau, net als dat van de spe­lers en speel­sters zelf. Dat maakt het voor een wed­strijd­lei­der ge­mak­ke­lijk om te wer­ken’, zei hij.

JOS VAN­DEN WYNGAERD Wed­strijd­lei­der Het tennis was van een hoog ni­veau

Fo­to: Luc Verbruggen

Liefst tien dub­bel­teams van TC De Vloer haal­den de fi­na­le op het ei­gen tor­nooi.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.