Standard wacht las­ti­ge te­rug­match, Char­le­roi zo goed als uit­ge­scha­keld

Rou­ches lo­pen 2-0 uit maar la­ten Zel­je­z­ni­car te­rug­ko­men in twee­de helft

Het Nieuwsblad - - SPORTWERELD - BART LAGAE

STANDARD 2 ZEL­JE­Z­NI­CAR 1

CHAR­LE­ROI 0 ZO­RYA A LU­HANSK 2

Een on­be­grij­pe­lij­ke in­zin­king in de twee­de helft kan Standard duur te staan ko­men. De Rou­ches speel­den FK Zel­je­z­ni­car voor rust van het kast­je naar de muur, maar lie­ten de Bosni­ërs in de twee­de helft weer in de match ko­men. Met een 2-1-ze­ge wacht nog een ver­ve­len­de trip naar Sa­ra­je­vo. ‘Twee to­taal ver­schil­len­de helf­ten’, moest ook Standard­trai­ner Slavol­jub Mus­lin na af­loop toe­ge­ven. Een ver­kla­ring had de Ser­vi­ër niet met­een. Of toch de­ze: ‘Mis­schien lag ons tem­po in de eer­ste helft wel te hoog. Dat kon­den we niet vol­hou­den. Toen we in de twee­de helft geen druk meer voor­uit zet­ten, be­gon de te­gen­stan­der ver­trou­wen te krij­gen. En slik­ten we een goal op een mo­ment dat zij nog niet eens echt in on­ze zes­tien me­ter wa­ren ge­weest.’ In de eer­ste helft ging er geen en­ke­le drei­ging uit van de be­zoe­kers. Spe­len­der­wijs, en dat was bij mo­men­ten let­ter­lijk te ne­men, stoom­den de Rou­ches naar een 2-0-voor­sprong. De ver­de­di­gers wa­ren steeds een stap te laat, Tre­bel, Knockaert en co. dan­sten rond hun hou­te­ri­ge be­wa­kers. De eer­ste goal kwam er na een voor­zet van Knockaert die door Ko­so­ric in ei­gen doel werd ge­werkt. De 2-0 na een één-twee tus­sen de Fran­se uit­blin­kers Knockaert en Tre­bel. Tus­sen­door had­den ook nog San­ti­ni, Tre­bel en Van Dam­me kan­sen ge­kre­gen. ‘Aan de rust vroeg ik mijn jon­gens om de bal in de ploeg te hou­den en pro­be­ren de der­de te sco­ren’, zei Mus­lin. ‘ Maar mis­schien om­dat we matchrit­me mis­ten, luk­te dat niet.’

Le­gear uit­ge­val­len

Door bles­su­res van Le­gear (achil­les­pees, hij is on­ze­ker voor zon­dag) en Teixei­ra (niet fit ge­raakt) had Mus­lin wei­nig kwa­li­teit op de bank. Alexis De Sart los­te zijn broer Ju­lie De Sart af, Kas­mi viel in voor de te­gen­val­len­de de­bu­tant Ba­di­ban­ga. Het tem­po ver­dween uit de wed­strijd en Zel­je­z­ni­car pro­fi­teer­de door te­gen te sco­ren. Djelmic haal­de va­nop de rand van de zes­tien me­ter uit. Twee mi­nu­ten la­ter had de Bosni­ër zelfs de ge­lijk­ma­ker aan de voet, maar hij trap­te op de paal. ‘Een ge­lijk­spel was on­ver­diend ge­weest’, zei Mus­lin. ‘Na­tuur­lijk was ik lie­ver met een 2-0-voor­sprong naar Sa­ra­je­vo ge­reisd. We moe­ten de te­rug­match au sé­ri­eux ne­men, want ik weet hoe de sfeer kan zijn in Sa­ra­je­vo. Ze zul­len de steun krij­gen van een vol huis.’ Voor de ge­le­gen­heid wijkt Zel­je­z­ni­car uit naar het olym­pisch sta­di­on. Daar wor­den 35.000 vu­ri­ge Bosni­ërs ver­wacht. ‘On­ze sup­por­ters is het bes­te dat on­ze club te bie­den heeft’, zegt de Bosni­sche coach Mi­lo­mir Odo­vic. ‘Met hun steun ma­ken we ze­ker een kans om Standard te ver­schal­ken.’

Nog twee ver­ster­kin­gen

Mus­lin zelf blijft op­ti­mis­tisch. ‘Als we spe­len zo­als in de eer­ste helft is er geen pro­bleem. Maar we heb­ben van­avond ge­zien dat Zel­je­z­ni­car goeie jon­ge spe­lers heeft. Het ver­schil met on­ze jon­ge spe­lers is dat zij wél matchrit­me en er­va­ring heb­ben.’ Waar­mee Mus­lin bij zijn stok­paard­je kwam. Er is drin­gend nood aan er­va­ring in de ploeg. ‘Ik wil spe­lers die min­stens 50 mat­chen op het hoog­ste ni­veau heb­ben ge­speeld. Ro­chin­ha (zie hier­naast, nvdr.) is een in­te­res­san­te jon­ge­re. Maar hij zal geen on­mid­del­lij­ke aan­winst zijn voor de eer­ste ploeg.’ Ver­sta: Mus­lin ver­wacht nog min­stens twee on­mid­del­lijk in­zet­ba­re spe­lers. ‘Ik heb er met het be­stuur over ge­spro­ken’, zegt de Standard-coach. ‘Over de po­si­ties wil ik me niet uit­spre­ken. Maar ach­ter­aan heb­ben we denk ik wel ge­noeg jon­gens.’

Fo­to: pn

Fo­to: pn

Ivan San­ti­ni wint het du­el van Bog­da­no­vic.

Fo­to: blg

Ju­lien De Sart ver­liet het veld voor zijn jon­ge­re broer Alexis.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.