Al­weer ru­zie bij voet­bal­bond

Wilmots wil Sci­fo als be­lofte­coach, raad van be­stuur denkt aan Stae­lens

Het Nieuwsblad - - SPORTWERELD - BART LAGAE

De op­roep van bonds­coach Marc Wilmots om de ran­gen bin­nen de voet­bal­bond te slui­ten, lijkt in do­ve­mans­oren te val­len. Eerst was er de op­schud­ding over het ont­slag van Frank De Bleec­ke­re als ma­na­ger van de scheids­rech­ters. Nu blijkt dat ook het dos­sier van de op­vol­ging van Johan Wa­lem muurvast zit. Wilmots wil er ab­so­luut En­zo Sci­fo bij, maar de voet­bal­bond wil een be­lof­te­bonds­coach die zich in de twee lands­ta­len kan uit­druk­ken. En dat be­te­kent een njet voor Sci­fo. Dins­dag zit­ten bei­de par­tij­en rond de ta­fel. ‘Voor mij is dit geen com­mu­nau­tai­re kwes­tie’, zegt Guy Cray­bex, die na­mens de raad van be­stuur van de bond de be­lof­ten be­ge­leidt. ‘Ik vind ge­woon dat een coach zich be­grijp­baar moet kun­nen ma­ken voor de he­le groep. Ge­beurt dat in het En­gels, dan is dat ook goed voor mij. Maar Sci­fo spreekt al­leen maar Frans. En dat in een groep Na het ont­slag van Frank De Bleec­ke­re heeft de voet­bal­bond er een de­li­caat dos­sier bij: de op­vol­ging van Johan Wa­lem als be­lof­te­bonds­coach. Bonds­coach Marc Wilmots wil En­zo Sci­fo, maar daar kan voor de bonds­top geen spra­ke van zijn. Re­den: Sci­fo spreekt al­leen Frans. die hoofd­za­ke­lijk Ne­der­lands­ta­lig is.’ De laat­ste se­lec­tie van Johan Wa­lem be­stond voor de helft uit Vla­min­gen en de helft Frans­ta­li­gen. Van die Vla­min­gen zijn er heel wat die Frans spre­ken in de kleed­ka­mer van

hun club. ‘Maar er zijn er ook die geen Frans ver­staan’, zegt Cray­bex. ‘Zelfs met Johan Wa­lem was het soms moei­lijk. Die kan zich wel be­hel­pen in het Ne­der­lands, maar jon­gens als Hans Va­na­ken had­den vo­rig jaar soms moei­te te ver­staan wat hij be­doel­de. Dan heb ik het niet over de trai­nin­gen, wel over de wed­strijd­be­spre­kin­gen.’ Wilmots voer­de aan dat Vi­tal Bor­kel­mans ook al­leen maar Ne­der­lands spreekt, maar dat vindt Cray­bex geen ar­gu­ment. ‘Voor mij is het be­lang­rijk dat min­stens één lid van de staf bei­de lands­ta­len be­heerst. De as­sis­tent-coach van de be­lof­ten, Jean-Fran­çois Re­my, spreekt ook al­leen maar Frans. Draai het eens om en zet een groep Frans­ta­li­gen voor een trai­ner en een as­sis­tent die al­leen maar Ne­der­lands spre­ken. Dat zou ie­der­een on­aan­vaard­baar vin­den.’

Con­tract van Wilmots

De dis­cus­sie met Wilmots draait niet al­leen om Sci­fo, het gaat ook om wie mag be­slis­sen wie de be­lof­ten traint. In het con­tract van Wilmots is voor­zien dat hij de ‘su­per­vi­sie over de aan­stel­ling van de staf van de U18, U19 en U21 heeft’. Wil- mots ziet daar­in de be­ves­ti­ging ves­ti­ging dat hij zelf lf mag kie­zen. Iets ets wat hij eind ju­ni ook deed, door Sci­fo als de ver­van­ger rvan­ger voor de naar KV Kort­rijk ver­trok­ke­nen Johan Wa­lem naar vo­ren oren te schui­ven. De voet­bal­bond oet­bal­bond in­ter­pre­teert ‘su­per­vi­se­ren’ dan weer als ‘ad­vi­se­ren’. ‘De eind­be­slis­sing in­dbe­slis­sing ligt al­tijd bijij de raad van be­stuur’, , al­dus KV Me­che­len­voor­zit­te­rit­ter Johan Tim­mer­mans. Op ver­zoek van die raad van be­stuur es­tuur werd de aan­stel­ling van an Sci­fo – voor­zien op 1 ju­li – in de ijs­kast ge­zet. Daar­naa was het wach­ten op een mo­ment dat ie­der­een uit va­kan­tie tie was om over de kwes­tie sa­men men te zit­ten. Dat mo­ment is ko­men­de dins­dag aan­ge­bro­ken.ken. Op de­zelf­de dag be­spreektkt de bond ook de zaakDe Bleec­ke­re eec­ke­re en en­ke­le an­de­re drin­gen­de en­de dos­siers. De be­lof­ten elof­ten van hun kant lij­ken no­gog even te moe­ten wach­ten op een nieu­we bonds­coach. Om­dat t op 4 sep­tem­ber een EK-kwa­li­fi­ca­tie­matchh in Let­land op het pro­gram­ma­ro­gram­ma staat, zal Gert Ver­hey­en wor­den n ge­vraagd ad in­te­rim m de ploeg te trai­nen. n. Ver­hey­en is in dienst en­st van de bond als coach van de U19 9 en de U18.

Fo­to: blg

Marc Wilmots heeft er weer een agen­da­punt bij voor de ver­ga­de­ring ko­men­de dins­dag.

Fo­to: pn

De Frans­ta­li­ge En­zo Sci­fo spreekt geen Ne­der­lands, maar ook geen En­gels.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.