Het Bel­gi­sche dream­team

Bonds­coach Car­lo Bo­mans maakt al op 7 sep­tem­ber WK-se­lec­tie be­kend

Het Nieuwsblad - - SPORTWERELD - Guy Fran­sen Al­ge­meen Chef Sport­we­reld Bo­mans: ‘Ik be­slis en nie­mand an­ders’ Re­a­geer www.nieuws­blad.be/sport­we­reld

Tien jaar ge­le­den werd de toen 24-ja­ri­ge Tom Boo­nen we­reld­kam­pi­oen in Ma­drid. Met de Bel­gen wa­ren we drie jaar ge­le­den nog een keer aan het feest in het Ne­der­land­se Val­ken­burg toen Phi­lip­pe Gil­bert op de Cau­berg on­weer­staan­baar de­mar­reer­de. Dat is voor wie­ler­land Bel­gië slechts twee ti­tels op tien jaar, maar in de lan­den­klas­se­ring van het laat­ste de­cen­ni­um ook niet slecht want en­kel Ita­lië doet be­ter met drie re­gen­boog­trui­en. Een klei­ne twee maan­den voor het vol­gen­de WK in het Ame­ri­kaan­se Richmond heeft één van de teno­ren, Tom Boo­nen, ei­gen­lijk ge­zegd waar­op het staat. Bel­gië heeft de mo­ge­lijk­heid om een echt dream­team in stel­ling te bren­gen en zal ge­zien die kwa­li­teit ook het ge­wicht van de wed­strijd op zich krij­gen. Over WK-par­cour­sen wordt elk jaar op­nieuw ge­dis­cus­si­eerd, maar nu gaat toch het ver­haal dat hier een Ron­de van Vlaan­de­ren op cir­cuit wacht. Een wed­strijd dus waar Bel­gen zich thuis moe­ten voe­len. Ook voor de in­tus­sen tien jaar ou­de­re Boo­nen zelf wordt het stil­aan tijd als hij zich in het rij­tje van twee­vou­di­ge we­reld­kam­pi­oe­nen wil la­ten op­ne­men, waar Briek Schot­te, Rik Van Looy, Freddy Maertens zit­ten en dus ook hij thuis­hoort. Boo­nen is ech­ter niet al­leen kop­man, dat weet hij ook en het hoeft geen na­deel te zijn. Met een Phi­lip­pe Gil­bert én al­maar na­druk­ke­lij­ker een Greg Van Aver­maet naast zich dient zich een sterk tri­um­vi­raat aan. Aan de stil­le bonds­coach Car­lo Bo­mans om het te di­ri­ge­ren, en de ge­schie­de­nis leert dat het kan. Pe­ter Van Pe­te­gem – toch ook niet de min­ste – staat in de an­na­len als de man die zich sa­men met Nick Nuyens te plet­ter reed om Boo­nen naar de we­reld­ti­tel te lood­sen. Ver­der te­rug in de tijd reed zelfs Ed­dy Mer­ckx in het Ita­li­aan­se Ost­u­ni een gat dicht om land­ge­noot/aarts­ri­vaal/ploeg­maat Freddy Maertens naar een we­reld­ti­tel te lood­sen. Bo­mans heeft ook een ge­zon­de hou­ding. Hij en hij al­leen be­slist, na over­leg­ron­des, in al­le se­re­ni­teit. Los van Bel­gi­sche ploeg­be­lan­gen, spon­sor­be­lan­gen, ‘ik-moet-zo­veel­knech­ten-heb­ben’-be­lan­gen, ro­man­ti­sche be­lan­gen dat de Bel­gi­sche trui op een WK hoort, en­zo­voort. De naam Dream Team ver­scheen ei­gen­lijk voor het eerst in 1992, toen de Ame­ri­kaan­se bas­ket­bal­profs uit de NBA in Bar­cel­o­na voor het eerst mee­de­den voor olym­pisch goud. Ze speel­den de pan­nen van het dak, met het le­gen­da­ri­sche trio Mi­chael Jor­dan, Scot­tie Pip­pen en Ma­gic Jo­hn­son. Een dream­team brengt een we­reld­ti­tel mee naar huis.

Voor Boo­nen wordt het stil­aan tijd als hij zich in het rij­tje van twee­vou­di­ge we­reld­kam­pi­oe­nen wil la­ten op­ne­men

Het kruim van het Bel­gi­sche wie­ler­pe­lo­tonn reist straks naar het Ame­ri­kaan­se Richmond voor het WK op de weg. Bonds­coach h Car­lo Bo­mans wacht de moei­lij­ke taak omm uit een breed aan­bod van kan­di­da­ten een ne­gen­kop­pig dream­team te dis­til­le­ren. De e Lim­bur­ger legt uit hoe dat in zijn werk gaat. aat. De voor­be­rei­ding op de weg­rit in Richmond be­gon voor de bonds­coach twee jaar ge­le­den. ‘Toen ben ik in­der­daad naar Richmond af­ge­zakt om het par­cours te fil­men’, doet Bo­mans het ver­haal. ‘Net zo­als ik het par­cours van Qa­tar ook al heb ver­kend met het oog op vol­gend jaar. In­tus­sen is het par­cours van Richmond wel licht­jes aan­ge­past, maar de cru­ci­a­le pun­ten blij­ven de­zelf­de. Drie Vlaam­se hel­lin­kjes in vol­le fi­na­le zul­len de door­slag ge­ven.’

Op vi­si­te

Die beel­den heb­ben in­tus­sen hun nut al be­we­zen. Eind april werd een tien­tal ren­ners in het bonds­ge­bouw uit­ge­no­digd voor een eer­ste ken­nis­ma­king met het par­cours. ‘Ik toon­de hen beel­den van zo­wel Richmond als Rio’, ver­telt Bo­mans. ‘Niet ie­der­een kon daar aan­we­zig zijn: of ze had­den va­kan­tie of ze za­ten in de Ron­de van Tur­kije of ze had­den ver­plich­tin­gen. Maar wie wil, kan de beel­den nog al­tijd ko­men be­kij­ken.’ Waar­na het naar de bui­ten­we­reld toe stil werd. ‘Maar de voor­bije da­gen be­gon ik over­al mijn vi­si­tes te doen. Zo ben ik af­ge­zakt naar de Ron­de van Wal­lo­nië waar ik met Boo­nen en Gil­bert twee kop­man­nen kon spre­ken. De Ene­co Tour is door­gaans ook een vas­te af­spraak om ren­ners te zien, maar aan­ge­zien ik dan in Rio zit, zal dat dit jaar niet kun­nen. Geen pro­bleem: ik be­kijk de vi­deo­beel­den en hou te­le­fo­nisch con­tact met de ren­ners. Hoe dich­ter bij het WK, hoe mak­ke­lij­ker ze hun te­le­foon op­ne­men als ik hen bel.’ (lacht)

Geen be­moei­e­nis­sen

Bo­mans ont­kent niet dat het se­lec­te­ren van de ne­gen na­men een be­hoor­lijk moei­lij­ke op­ga­ve is. ‘Ui­ter­aard ge­beurt de se­lec­tie in func­tie van het par­cours. Zijn err ze­ker­he­den? Boo­nen, Gil­bert bert en Van Aver­maet zijn cer­ti­tu­des ti­tu­des als ze ge­zond zijn en be­reid zijn om naar het WK toe te wer­ken. En daar ziet het dit jaar naar uit. Voor de rest van de se­lec­tie ligt de ver­ant­woor­de­lijk­heid vol­le­dig bij mij. Ik ont­ken niet dat ik met be­paal­de ren­ners over­leg. Zij zit­ten in het pe­lo­ton, zien wie er goed is, pra­ten ook vaak met el­kaar. Maar de tijd dat ren­ners vroe­gen om een be­paal­de ren­ner mee te ne­men, is al en­ke­le ja­ren voor­bij. En de ploe­gen heb­ben zich al he­le­maal niet te moei­en. Het gaat mij om de ren­ner en niet om de trui die hij draagt.’ Al weet Bo­mans dat hij in het ver­le­den wel­eens op lan­ge teen­tjes heeft ge­trapt met zijn se­lec­tie­po­li­tiek. Het zij zo, haalt hij de schou­ders op. ‘De Na­ti­o­na­le Loterij is spon­sor van de bond, Etixx is spon­sor van de bond. Als ik daar re­ke­ning mee moet hou­den, dan houdt het op voor mij. Dan kan ik even­goed aan de ploe­gen vra­gen om twee na­men door te ge­ven, dat be­spaart mij heel wat werk. En de tijd dat de Bel­gisch kam­pi­oen ze­ker was van een se­lec­tie, ligt ook al lang ach­ter ons. (Mij­me­rend) Ik ben het die he­le­maal al­leen de kno­pen door­hakt en dat is best las­tig. Een voet­bal­trai­ner heeft nog een as­sis­tent om over­leg mee te ple­gen, ik heb en­kel me­zelf. Valt het re­sul­taat te­gen, dan komt al­le kri­tiek bij mij te­recht. Soms zou ik het niet eens slecht vin­den, zo’n klank­bord om mijn be­slis­sin­gen bij af te toet­sen.’ Op ze­ven sep­tem­ber maakt Bo­mans zijn ne­gen na­men be­kend. ‘Dat is vroe­ger in ver­ge-

lij­king met an­de­re ja­ren, maar het kan nu niet an­ders’, weet de Lim­bur­ger. ‘Het me­ren­deel van de ge­se­lec­teer­den zal voor de dub­bel Que­bec-Mon­tré­al kie­zen en zij moe­ten we­ten of ze moe­ten door­rei­zen of niet. Ook voor het lo­gis­tie­ke as­pect – trans­port van het ma­te­ri­aal – moe­ten we dit jaar de se­lec­tie tij­dig klaar heb­ben.’

Te­leur­stel­len

Eén ding weet Bo­mans nu al met ze­ker­heid: hij zal straks weer heel wat jon­gens moe­ten ont­goo­che­len. ‘En dat is voor mij het moei­lijk­ste as­pect van de job. Het aan­tal ge­ga­dig­den zal ook dit jaar weer enorm groot zijn en er zal nie­mand uit ei­gen be­we­ging af­bel­len om­dat hij niet goed ge­noeg is. En dus moet je men­sen te­leur­stel­len. Ik weet dat ik het van mij af moet zet­ten, maar zo zit ik niet in el­kaar. Elk te­le­foon­tje dat ik pleeg om ie­mand te zeg­gen dat hij niet ge­se­lec­teerd is, blijft aan mijn rib­ben kle­ven.’

CAR­LO BO­MANS

Bonds­coach Elk te­le­foon­tje dat ik pleeg om ie­mand te zeg­gen dat hij niet ge­se­lec­teerd is, blijft aan mijn rib­ben kle­ven

Ze­ker­he­den Tom Boo­nen Greg Van Aver­maet Phi­lip­pe Gil­bert

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.