‘In Zwe­den twij­fe­len ze aan mijn keu­ze voor Gent’

Het Nieuwsblad - - SPORTWERELD - ERIK JO­HANS­SON Bui­ten­beet­je, win­naar en re­cord­trans­fer van de lands­kam­pi­oen MI­CHA­ËL VAN DAM­ME

Erik Jo­hans­son (26) is de meest am­bi­ti­eu­ze aan­winst van lands­kam­pi­oen AA Gent tot dus­ver. De Zweed­se cen­tra­le ver­de­di­ger van Malmö kost­te zo­wat 2 mil­joen eu­ro. Via Gent wil hij naar de En­gel­se Pre­mier Le­a­gue. ‘Mis­schien was ik zon­der voet­bal ook in Bel­gië te­recht­ge­ko­men. Ant­wer­pen is een fas­ci­ne­ren­de mo­de­stad’, zegt hij. ‘ Open your mind’. Erik Jo­hans­son po­seert graag bij de graf­fi­ti op een brug­pij­ler vlak bij het Gent­se oe­fen­com­plex. De leu­ze pas hem per­fect. Hij vat de es­the­tiek van de­ze plek. Is dit een voet­bal­ler? ‘Mijn bes­te jeugd­vriend is mu­zi­kant’, ver­telt Jo­hans­son. ‘ Ik was al­tijd bij vrien­den van hem die ook mu­zi­kant wa­ren. Naast de trai­nin­gen en wed­strij­den wil ik mijn geest vrij­ma­ken van voet­bal. Door te gol­fen, bij­voor­beeld. Toen we vo­rig jaar met Malmö in de Cham­pi­ons Le­a­gue te­gen At­lé­ti­co Ma­drid speel­den, wil­den de jour­na­lis­ten we­ten wat ik van At­lé­ti­co in de Cham­pi­ons Le­a­gue-fi­na­le had ge­von­den, maar ik had die niet ge­zien.

(lacht) Ik kijk lie­ver naar de NBA. Ik speel wel eens basketbal voor het ple­zier. Af­ge­lo­pen win­ter ben ik naar Mi­a­mi Heat te­gen Or­lan­do Ma­gic gaan kij­ken. Toen ik drank ging ha­len, werd ik op de schou­der ge­tikt. Of ik soms een bal­le­tje gooi­de? Ja dus. De man nam me mee naar de court, waar ik voor een vol sta­di­on twee van de drie wor­pen bin­nen gooi­de. (lacht) Goed voor een tv. Puur toe­val, echt ge­beurd.’

Mo­de­freak

‘Mijn va­der voet­bal­de bij Fal­ken­bergs, sa­men met Pär Zet­ter­berg voor die naar An­der­lecht kwam. Maar mijn ou­ders heb­ben me nooit in die rich­ting ge­duwd. Om­dat ik nooit werd op­ge­roe­pen voor de lo­ka­le jeugd­se­lec­ties dacht ik op mijn veer­tien­de, vijf­tien­de aan stop­pen. Ik wil­de mo­de stu­de­ren, maar mijn va­der en groot­va­der over­tuig­den me dat ik kon sla­gen als voet­bal­ler. De mo­de-in­du­strie boeit me enorm. Woens­dag ben ik naar Ant­wer­pen ge­weest, een fas­ci­ne­ren­de mo­de­stad. Jul­lie heb­ben ge­wel­di­ge ont­wer­pers. (lacht) Zon­der voet­bal was ik mis­schien ook in Bel­gië be­land, maar dan voor mo­de. Ik heb een vriend die zijn eer­ste stap­pen in de mo­de-in­du­strie zet. Hij werkt voor mo­de­be­drij­ven, maar over een tien- tal jaar zou­den we sa­men zelf iets in de mo­de­we­reld wil­len doen.’ ‘Ik heb en­ke­le tat­toos op mijn be­nen. Links het be­gin en het ein­de van het num­mer Dogs van het al­bum Ani­mals van Pink Floyd. Er hangt een her­in­ne­ring aan vast uit mijn jeugd, maar die houd ik voor mij. De tekst Wish

you whe­re he­re op mijn rech­ter­bil her­in­nert me aan mijn over­le­den broer. Hij heeft maar vier maan­den ge­leefd, in 1990, maar ik vind het be­lang­rijk te be­sef­fen dat ik er­gens nog een broer heb.

(richt de ogen rich­ting he­mel) Ooit hoop ik hem te ont­moe­ten. Ik heb nog een jon­ge­re broer Felix. Hij is ge­stopt met voet­bal­len.’

Ibra­hi­mo­vic

‘Heb­ben Zweed­se jour­na­lis­ten ver­teld dat ik zel­den lach? Op een veld kan dat klop­pen. Als ik tus­sen de lij­nen stap, klikt er iets in mijn hoofd. Dan ben ik een an­der per­soon. Een win­naar. ’ ‘Ja, ik lijk op Zla­tan Ibra­hi­mo­vic, maar ik heb de­ze stijl al lan­ger dan hij. Toen ik met de Zweed­se na­ti­o­na­le ploeg zon­der Zla­tan in Du­bai was, vroe­gen kin­de­ren mijn hand­te­ke­ning om­dat ze dach­ten dat ik Ibra­hi­mo­vic was. Ik heb het spel­le­tje even mee­ge­speeld.’ ‘Mijn par­cours is aty­pisch. Ik ben nooit voor een na­ti­o­na­le jeugd­ploeg op­ge­roe­pen. Mijn eer­ste se­lec­tie was een A-cap. Ik zit nu aan ze­ven se­lec­ties, waar­on­der de laat­ste twee EK-kwa­li­fi­ca­tie-in­ter­lands. Mijn voet­bles­su­re is ge­ne­zen, ik heb al twee keer met de groep ge­traind. Ik weet niet of dat vol­doen­de is voor speel­mi­nu­ten te­gen Genk. Ik heb die bles­su­re op­ge­lo­pen in mijn laat­ste wed­strijd met Malmö vo­rig sei­zoen. (zucht) Kunst­gras. In Zwe­den spe­len ne­gen eer­ste­klas­sers op kunst­gras. Ik was blij te ho­ren dat jul­lie maar één club heb­ben met kunst­gras.’ ‘Veel kran­ten in Zwe­den schre­ven dat het een slech­te be­slis­sing was om naar Gent te ko­men. Om­dat ik op­ties had in Duits­land, Han­no­ver bij­voor­beeld. Maar ik heb mijn ei­gen car­ri­è­re­plan. Dit voelt aan als de juis­te stap. De Bel­gi­sche com­pe­ti­tie is echt niet mak­ke­lijk. De laat­ste ja­ren wa­ren en­ke­le land­ge­no­ten niet zo suc­ces­vol in Bel­gië. Het is een mo­ti­va­tie om wel te sla­gen.’

ERIK JO­HANS­SON Zon­der voet­bal was ik mis­schien ook in Bel­gië be­land, maar dan voor mo­de

Fo­to: Car­lo Cop­pe­jans

Jo­hans­son is ge­fas­ci­neerd door mo­de: ‘Over een tien­tal jaar wil ik iets in die we­reld doen.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.