Da­vy Com­mey­ne pak­te ti­tel al in 2007

Er lijkt van al­les mis met het BK voor elite zon­der con­tract en be­lof­ten dat van­daag in Les Lacs de l‘Eau d‘Heu­re wordt af­ge­werkt. Da­vy Com­mey­ne (35) uit Tre­me­lo stelt zich een boel vra­gen.

Het Nieuwsblad - - SPORTWERELD -

Om te be­gin­nen bij het tijd­stip waar­op de­ze ti­tel­strijd wordt af­ge­werkt: ‘Een kam­pi­oen­schap mid­den in de week, waar ha­len ze het? Het is als Pa­sen op een dins­dag. En dan zwij­gen we nog over het aan­vangs­uur: 9.30 uur in de mor­gen.’ ‘Waar wordt er dan nog in com­pe­ti­tie­ver­band ge­re­den? Wed­den dat er ren­ners zijn die hun sport zui­ver voor de fun be­oe­fe­nen, die van hun baas geen vrij­af krij­gen?’ Met­een be­lan­den we bij een an­der hei­kel punt in het be­toog van Com­mey­ne: de on­ge­lijk­heid en de di­ver­si­teit van het deel­ne­mers­veld. ‘Een bont al­le­gaar­tje van ren­ners voor wie dit een op­stap is naar de profs, die puur voor het wiel­ren­nen le­ven en voor wie dit hun WK is.’

Hob­by

‘Tot zij voor wie het lou­ter een hob­by is, die in de loop van het sei­zoen soms ver­spreid zijn over al­ler­lei ne­ven­bon­den en moe­ten trai­nen na hun werk­uren, ter­wijl de wel­is­waar al 42-ja­ri­ge Ma­rio Wil­lems, dit jaar al goed voor ne­gen ze­ges, dan weer niet mag mee­doen om­dat hij voor een Brits team uit­komt. Knoop daar maar eens een touw aan vast. Zo­iets is al­leen in Bel­gië mo­ge­lijk.’ ‘Ik ver­o­ver­de de­ze ti­tel zelf al eens in 2007 toen ik in La Ro­che o.m. San­der Ar­mee ach­ter mij liet, toch ook niet de eer­ste de bes­te. Het be­te­ken­de voor mij de her­start op de weg na­dat ik in het veldrijden op een zij­spoor was ge­raakt.’ Ui­ter­aard koes­tert Com­mey- ne niet meer de­zelf­de am­bi­tie als acht jaar ge­le­den. In­tus­sen moet hij zijn sport com­bi­ne­ren met een job als fiet­sen­ma­ker bij de oom van de broers Sweeck, die zich ge­luk­kig nog­al soe­pel op­stelt. ‘Ik won dit sei­zoen al drie wed­strij­den en ein­dig­de liefst 17 keer bij de eer­ste tien. Ik ge­loof dat ik een plaats bij de eer­ste tien mag am­bi­ë­ren. Ik hoop iets te kun­nen to­nen. Het zou ook een goe­de mo­ti­va­tie zijn.’ ‘In­dien ik daar niet in ge­loof­de, zou ik niet eens aan de start ko­men. Trou­wens, de dag dat ik 's mor­gens op­sta zon­der zin om te trai­nen, gaat mijn fiets on­mid­del­lijk en zon­der par­don aan de haak. Ik doe het om­dat ik het graag doe.’

DA­VY COM­MEY­NE Een BK mid­den in de week, waar ha­len ze het?

Fo­to: gmd

Da­vy Com­mey­ne

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.