TRA@I SE NASLJEDNIK NIVES KANEV^EV

Oslobodjenje - - NASLOVNA STRANA - A. BRKI] - ^EKI]

Prijave ve} po~ele stizati • Upra`njeno mjesto predsjednika Osnovnog suda u Doboju, ali i zamjenika glavnog tu`itelja BiH Gorana Salihovi}a

Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e BiH je raspisalo konkurs za rukovode}e pozicije, sudije i tu`itelje, dodatne sudije i stru~ne saradnike u sudovima i tu`ila{tvima na nivou cijele Bosne i Hercegovine. Kako nam je potvr|eno u VSTV-u, u ovu instituciju je ve} pristiglo nekoliko prijava.

Raspored intervjua

- Konkurs je otvoren 15 dana od dana objave u Slu`benom glasniku BiH. O rasporedu intervjua mo`emo govoriti tek po verifikaciji aplikacija i provo|enju kvalifikacionog testiranja, poja{njeno nam je u VSTV-u, koje je konkursom obuhvatilo izbor jednog zamjenika glavnog tu`itelja BiH Gorana Salihovi}a, glavnog tu`itelja Kantonalnog tu`iteljstva Sarajevo i njegovog zamjenika, zatim jednog zamjenika glavnog tu`itelja Kantonalnog tu`ila{tva Unsko-sanskog kantona, te predsjednika Kantonalnog suda Hercegova~ko-neretvanskog kantona i predsjednika Osnovnog suda u Doboju.

Dosada{nju funkciju glavne sarajevske tu`iteljice obavljala je Nives Kanev~ev, koja je na ovo mjesto imenovana u augustu 2009. godine. Kako nezvani~no saznajemo, ona se ne namjerava ponovo prijaviti na ovo mjesto. Navodno `eli pre}i u federalno Tu`ila{tvo. S druge strane, na mjesto glavnog tu`itelja volio bi se na}i jedan od njenih dosada{njih zamjenika, tu`itelj Enes Kamenica, koji se, saznajemo, ve} prijavio na konkurs.

Podsjetimo da je na{ list pisao da je VSTVBiH protiv Kanev~ev pokrenuo internu istragu, a nakon {to je policijski komesar KS-a Vahid ]osi} uputio zahtjev u kojem je tra`io istragu, nakon {to je optu`nica protiv biv{eg ministra unutra{njih poslova Kantona Sarajevo Muhameda Budimli}a, najvjerovatnije, ostala u jednoj od ladica tu`ite- ljice Kanev~ev. Ishod ove istrage koju vodi VSTV jo{ nije poznat. Mjesto zamjenika glavnog dr`avnog tu`itelja i tu`itelja dr`avnog Tu`ila{tva ostalo je upra`njeno nakon {to je tu`iteljica Vesna Budimir imenovana za sudiju Ustavnog suda FBiH.

Kriteriji

Upra`njeno je ostalo i mjesto predsjednika Kantonalnog suda Hercegova~ko-neretvanskog kantona, a nakon {to je dotada{nji predsjednik Mladen Juri{i} izabran za glavnog tu`itelja u ovom kantonu. Konkurs je raspisan, izme|u ostalog, i za jednog tu`itelja BiH, jednog sudiju Vrhovnog suda RS-a, sudiju mostarskog Kantonalnog suda, potom jednog sudiju Op}inskog suda u Biha}u.

Upra`njena su mjesta i dodatnih sudija u sarajevskom Kantonalnom i Op}inskom sudu, banjalu~kom Okru`nom sudu, te mjesta stru~nih saradnika u tuzlanskom i biha}kom Op}inskom sudu. Ina~e, pri dono{enju odluke o imenovanju, VSTVBiH u obzir uzima kriterijume poput stru~nog znanja, radnog iskustva i radnih rezultata, odnosa s radnim kolegama, pona{anja van posla i profesionalne nepristrasnosti.

Isteklo joj pet godina mandata

U konkursu navedeno da se tra`i jedan zamjenik glavnog tu`itelja BiH

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.