Asim Sarajli} sru{io bud`et?!

Oslobodjenje - - NASLOVNA STRANA -

Bud`et Federacije BiH je u velikim problemima nakon {to je u Domu naroda BiH pao zakon kojim se uvodi namet na prodaju rezanog duhana, objavila je novinska agencija Patria (NAP), pozivaju}i se na izvore bliske Vladi Nermina Nik{i}a. Zbog toga }e kasniti isplata aprilskih pla}a bud`etskim korisnicima, a zavisno od priliva sredstava, bit }e jasna sudbina invalidnina za bora~ku populaciju, dok o isplati poticaja i drugih sredstava iz bud`eta nema ni govora, {to je ve} nagovijestio i federalni ministar finansija. Iza cijelog skandala, tvrdi NAP, lobiranje je Asima Sarajli}a, {efa kluba SDA u Predstavni~kom domu Parlamenta BiH.

Zakon o akcizama na rezani duhan je bio dogovoren sa Me|unarodnim monetarnim fondom (MMF) i usvajanje bi deblokiralo {estu tran{u kredita od koje 80 miliona maraka ide u FBiH. Iz MMF-a su potvrdili: ~im je odgo|eno uvo|enje akciza, ne mogu zaklju~iti {esti pregled stand by aran`man, a time ni isplatiti tran{u. Izvor NAP-a je kazao da je “fakti~ki svaki transfer od MMFa odgo|en do iza izbora”, {to dovodi u pitanje funkci- oniranje Federacije. Zakon je dogovoren na Fiskalnom vije}u BiH, pa na Vije}u ministara BiH i u Predstavni~kom domu, i imao je politi~ku suglasnost upravo zbog MMF-a, no u Domu naroda BiH neo~ekivano je odba~ena inicijativa da se razmatra po hitnoj proceduri, ~ime je odba~en za du`i period i odgo|ena tran{a MMFa. Po izvorima NAP-a bliskim Vladi FBiH, klju~nu ulogu u odbacivanju ovog zakona odigrao je Sarajli}, koji je izlobirao negativan stav delegata SDA i SDP-a BiH, iako upravo ove stranke ~ine Vladu FBiH koja tra`i usvajanje zakona. Po NAP-u, delegati su bili nesvjesni posljedica koje bi odga|anje usvajanja ovog zakona moglo izazvati i pali su na Sarajli}evo lobiranje iz “nadstrana~kih interesa”.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.