ARHIVA TRIBUNALA

Oslobodjenje - - INTERVJU - Razgovarao: Mirza DAJI]

Ha{ki tribunal za 74 osobe do sada je za zlo~ine izrekao vi{e od 1.200 godina zatvora uz dvije kazne do`ivotnog zatvora

• S obzirom na to da se o~ekuje ga{enje Me|unarodnog krivi~nog suda za biv{u Jugoslaviju, {ta }e biti sa arhivom - fizi~kim dokazima, dokumentima, fotografijama, tonskim zapisima i svim drugim?

- Arhiva Tribunala je najva`niji element njegovog nasle|a koji }e u godinama i decenijama nakon {to MKSJ okon~a svoj mandat imati va`an uticaj i mo`e pru`iti neprocenjiv doprinos procesu suo~avanja sa pro{lo{}u i normalizaciji odnosa me|u ljudima i narodima biv{e Jugoslavije. Izme|u ostalog, arhiva Tribunala sadr`i vi{e od pet miliona stranica sudskih spisa, preko 70.000 sati audio-videosnimaka sudskih sesija, na hiljade mapa, artefakata, fotografija, snimaka iz perioda rata, kao i veliki broj sudski utvr|enih ~injenica o doga|ajima iz perioda sukoba u biv{oj Jugoslaviji, a koji su u vezi sa nekim od najte`ih zlo~ina po~injenih 1990-ih u na{oj regiji.

Odlukom Saveta bezbednosti UN-a, arhiva Tribunala }e ostati u Haagu, a brigu o njoj }e preuzeti Mehanizam za me|unarodne krivi~ne sudove (MMKS) - institucija koja je osnovana kako bi nasledila MKSJ (kao i Me|unarodni krivi~ni sud za Ruandu) i koja }e vremenom preuzeti brigu i o drugim, preostalim funkcijama ova dva me|unarodna suda, kao {to su `albeni procesi koji ostanu nedovr{eni nakon okon~anja rada MKSJ, zahtevi za preispitivanje pravosna`nih presuda, za{tita svedoka i `rtava i sli~no.

Iz prve ruke

To, me|utim, ne uklju~uje samo za{titu i o~uvanje arhive MKSJ ve} i osiguranje {to je mogu}e {ireg pristupa javnom delu ovih arhivskih materijala, naro~ito kada su u pitanju javnost, organizacije i institucije iz regiona biv{e Jugoslavije. [tavi{e, najve}i deo javnog materijala iz sudske arhive je ve} sada dostupan svakome ko ima pristup internetu, preko sajta Tribunala na kojem se nalazi baza podataka sudskih spisa MKSJ. Ova baza sadr`i dokazne predmete, uklju~uju}i fotografije, snimke i drugi multimedijalni materijal, zatim odluke, podneske, presude i druge dokumente i materijale iz sudskih spisa svih su|enja koja su odr`ana pred MKSJ u proteklih 20 godina. Osim toga, kopije audio-videosnimaka svih javnih sudskih sesija su dostupne bilo kome ko uputi zahtev Tribunalu.

Tako|e, u okviru napora Tribunala da oja~a i podr`i pravosu|e zemalja biv{e Jugoslavije, MKSJ aktivno nastoji da sudovima u regiji koji se bave predmetima ratnih zlo~ina osigura {to bolji pristup njegovoj arhivi. To uklju~uje i mogu}nost da sudske institucije iz zemalja biv{e Jugoslavije zatra`e i dobiju pristup i poverljivim materijalima iz sudskih spisa MKSJ. Najzad, u cilju pribli`avanja rada Tribunala javnosti u BiH, kao i ostatku regije, MKSJ u saradnji sa dr`avnim institucijama podr`ava proces osnivanja informacijskih centara u zemljama biv{e Jugoslavije koji }e pru`ati mogu}nost svim zainteresovanim gra|anima i organizacijama za pristup javnoj arhivi Tribunala, kao i stru~nu pomo} u pretra`ivanju i upotrebi materijala.

• Outreach je program Ha{kog tribunala za pribli`avanje zajednicama. Da li je ispu- nio svoju svrhu i da li je u planu poku{aj pribli`avanja kroz predavanja studentima prava u BiH?

- Da, klju~ni cilj Outreach programa MKSJ je da na razumljiv i pristupa~an na~in informi{e javnost u zemljama biv{e Jugoslavije o radu Tribunala i ~injenicama utvr|enim kroz sudske procese. U tom cilju Outreach direktno komunicira i radi zajedno sa `rtvama i njihovim porodicama, NVO i obrazovnim ustanovama, mladima, predstavnicima pravosu|a i medijima u regiji. Na taj na~in javnost u zemljama biv{e Jugoslavije dobija informacije o Tribunalu iz prve ruke, na svom jeziku i kroz aktivnosti koje su osmi{ljene da poma`u gra|anima da vi{e saznaju i bolje razumeju kako mandat i uspehe koje je MKSJ ostvario, tako i ograni~enja i te{ko}e sa kojima se u radu susre}e.

No, komunikacija Outreach programa Tribunala sa javno{}u u regiji nije jednosmerna: tokom 15 godina rada Outreach je organizovao na desetine konferencija, seminara, obuka, predavanja i drugih javnih doga|aja i aktivnosti u zemljama biv{e Jugoslavije. Na taj na~in su hiljade gra|ana regije - `rtve i njihove porodice, novinari, ~lanovi NVO, pravnici i novinari - imale priliku da direktno razgovaraju sa predstavnicima MKSJ. Poseban akcenat Outreach stavlja na rad sa mladima - srednjo{kolcima i studentima - i to upravo kroz posete i odr`avanje prezentacija i predavanja o radu MKSJ u obrazovnim ustanovama u BiH i drugim zemljama regije. Ovoj aktivnosti je posve}en poseban projekat Outreach programa koji se provodi ve} tri godine i kroz koji je do sada preko 6.000 studenata i srednjo{kolaca imalo

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.