Cesta od `ivotnog zna~aja

Oslobodjenje - - DOGA\AJI - Mi. D.

Dugogodi{nja eksploatacija na kamenolomu [iroke stijene jo{ vi{e je o{tetila ionako lo{u cestu, kao i neke od mostova, pa je sanacija nu`na

Lo{e stanje u kojem se nalazi donedavno lokalna, a uskoro regionalna cesta Zenica - Babino - Arnauti - Kakanj bila je razlogom sastanka koji je Munib Husejnagi}, premijer u ostavci, odr`ao sa na~elnikom Op}ine Zenica Husejinom Smajlovi}em, predstavnicima mjesnih zajednica podru~ja Babina i Arnauta Enesom Spahi}em, Ahmetom Brki}em i Husnijom Huseinspahi}em, kao i sa menad`mentom @GP-a, predvo|enim Mehmedalijom Ibri}em Jatom.

Naime, dugogodi{nja eksploatacija na kamenolomu [iroke stijene jo{ vi{e je o{tetila ionako lo{u cestu, kao i neke od mostova, pa su u sjedi{tu Kantona zapo~eli razgovori kako da se u saniranje ovog puta, od `ivotne va`nosti za vi{e od 10.000 gra|ana, uklju~i i izvo|a~ radova na kamenolomu - preduze}e @GP.

Sanirati {tetu

Obaveza je svake firme koja eksploatira neko od prirodnih bogatstava da ulo`i i sredstva u sanaciju {teta koje pritom ~ini na infrastrukturi u okviru principa tzv. prijateljskog okru`enja.

Premijer Husejnagi} kazao je da je Vlada Kantona zainteresovana da olak{a `ivot i putnu komunikaciju stanovni{tvu sliva Babina i podru~ja Arnauta, no da se treba prona}i najpovoljnije rje{enje za izgradnju ceste, a ono mora biti dugoro~nog karaktera. Imaju}i u vidu slabije punjenje bud`eta, Kanton ne mo`e biti glavni nosilac aktivnosti na izgradnji spomenute dionice puta, ali }e participirati shodno mogu}nostima.

On je dodao da @GP, osim redovnog pla}anja koncesije, mora biti i dru{tveno odgovorna firma, s ~ime se slo`io i Husejin Smajlovi}, na~elnik Op}ine Ze-

DONACIJA @GP je spreman

obezbijediti potrebne materijale koje i ina~e proizvodi (asfalt, nasipi) bez obra~unavanja

zarade

nica, kazav{i da se ne bi smjelo de{avati da eksploatacija nekog prirodnog resursa donese ve}u {tetu nego korist.

Edin Terzi}, ministar prostor- nog ure|enja, prometa, komunikacija i za{tite okoli{a, rekao je da je resorno ministarstvo ve} ranije usvojilo program utro{ka sredstava za 2014. godinu, te da }e se sredstva utro{iti za redovno godi{nje odr`avanje cesta, kao i popravke putne infrastrukture manjeg obima u Kantonu.

Ispuniti obe}anje

Mehmedalija Ibri} Jata, vlasnik @GP-a, istakao je da je ova firma spremna ispuniti obe}anja data lokalnoj zajednici, a po pitanju izgradnje ove ceste, spremna je obezbijediti potrebne materijale koje i ina~e proizvodi (asfalt, nasipi) bez obra~unavanja zarade. S obzirom na ~injenicu da je kamenolom imao vi{emjese~ni prekid rada, to je ono {to ova firma mo`e ponuditi u ovom trenutku.

Me|utim, za neke ve}e investicione zahvate trebalo bi vi{e vremena i analiziranja postoje}e situacije. Stoga je dogovoreno da se nakon prvomajskih praznika odr`i naredni sastanak, na kojem }e se vi{e znati o tome kako na najefikasniji na~in dugoro~no rije{iti pitanje izgradnje ove regionalne ceste, na~ine i izvore finansiranja, kao i rokove po~etka radova.

Vlada Kantona zainteresovana da olak{a `ivot i putnu komunikaciju stanovni{tvu

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.