DEKAN ETF-a NE ODUSTAJE OD NEZAKONITOG IZBORA

Oslobodjenje - - REAGIRANJA - Vedran KARAHOD@I], magistar elektrotehnike - diplomirani in`enjer elektrotehnike

“Vedran ili Ensar: dilema koja ne postoji”; Oslobo|enje, 29. april/travanj 2014. godine

Povodom reagiranja dekana Elektrotehni~kog fakulteta u Sarajevu, osje}ampotrebudaseobratimiuka`em javnosti, a pogotovo studentima i zaposlenicima ETF-a, ~lanovima Senata Univerziteta u Sarajevu i predstavnicima relevantnih institucija za ovaj izbor: Ministarstvo obrazovanja, nauke i kulture KS-a, rektorat UNSA, upravni odbor UNSA itd. na brojne ~injenice izostavljene ili neispravno napisane u tome reagiranju, a sve vezano za ovu temu.

Dekan Elektrotehni~kog fakulteta u svome reagiranju navo|enjem nekih poluistinitih ili u potpunosti irelevantnih tvrdnji, `eli da skrene pa`nju sa najbitnijih stvari vezanih za ovaj slu~aj. Naime, dekan ETF-a konstatuje da nije bio kontaktiran vezano za tekst na koji pi{e reagiranje od novinara “Oslobo|enja”, a (namjerno ili slu~ajno, prosudite sami) zaboravlja da je on na uredne i vi{estruke kontakte od novinarke tog istog lista na tekstove objavljene jo{ u februaru 2014. godine jasno pokazao odbijanje i javno poru~io da uop}e ne `eli da daje izjave za ovaj dnevni list. Tako|er, dekan je odbijao i davati izjave za druge printane i elektronske medije te TV ku}e (Dani, zurnal.ba, BHRT, OBN itd.), a nekima je ~ak tra`io cijelu emisiju samo za sebe da bi dao izjavu {to je objavljeno i u informativnim emisijama tih medija.

Jo{ gora je konstatacija dekana ETF-a vezano za predstavnika SPUS-a u Grupaciji tehni~kih nauka. Naime, dekan ETF-a navodi da je predstavnik SPUS-a na samoj sjednici iskazao “~u|enje i neslaganja s prijedlogom ETF-a”,ali dajenakonnagovorainekihargumenata(koji u reagiranju na tekst nisu navedeni) glasao ZA. Samim time i sam dekan sugeri{e da je vr{io lobiranje i nagovaranje u~esnika Grupacije da glasaju za prijedlog ETF-a, poku{avaju}i tako da ih sprije~i da glasaju po svome mi{ljenju!!

Jo{ je gora konstatacija kojom dekan tvrdi da ja nemam “druge pozitivne karakteristike uz priznanje Zlatna zna~ka relevantne za izbor u zvanje” {to je zakonski, pravno i logi~ki gledano potpuni apsurd. Naime, prema ~lanu 89. Zakona o visokom obrazovanju KS-a, uvjeti za izbor u zvanje asistenta su vezani za zavr{eni studij s 240 ECTS kredita i prosjek ocjena. Dalje, prema ~lanu 164. stav e Statuta Univerziteta u Sarajevu, uz prijavu na konkurs se prila`u podaci o nagradama i priznanjima vezanizaodgovaraju}unau~nuoblast,aprema~lanu 190. stav 2 istog Statuta me|u odgovaraju}im nagradama je i ona koju Univerzitet dodjeljuje najboljim studentima (kao {to su u momprimjerudvijeZlatnezna~keUNSA)isamim time (uzimaju}i u obzir dodatno ~injenicu da je i u izvje{taju Komisije ETF-a navedenodajenapravljenuskladusStatutomUNSA) za Zlatnu zna~ku sam trebao dobiti odre|enu prednost u samom postupku izbora. Nikakvi drugi zakonski i pravni kriteriju ne postoje u izboru asistenta i samim time se zaklju~uje da dekan Behlilovi} vi{e govori o nekim subjektivnim kriterijima. Posebno bih naglasio da u obrazlo`enju prijedloga Komisije kojom je predsjedavao Behlilovi} uop}e nisu spomenuta priznanja Zlatne zna~ke iako sam ih prilo`io pri prijavi na konkurs. U obrazlo`enju nije uop}e navedena niti zna~ajna razlika u prosjecima: 1,94 na prvom ciklusu i 1 nadrugomciklusu.Komisijanijeuzimalauob- zir ni ~injenicu da sam bio najbolji student Odsjekazatelekomunikacijenakojemseivr{ipredmetni izbor.

Kao dodatni primjer mojih pozitivnih karakteristika, navodim da bez obzira na svu nepravdu koja mi je nanesena u ovom slu~aju, i dalje sam nastavio svoj akademski razvoj i tako je ovih dana moj rad “Transition from 3G to 4G Networks in Bosnia and Herzegovina (possible Problems and Delays)” predstavljen u programu “37. me|unarodnog skupa za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku - MIPRO 2014” u organizaciji Hrvatske udruge za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, a sve u suradnji sa Europskom unijom.

Umjesto da se pozabavi zakonskim uslovima za izbor asistenta i gore navedenim ~injenicama, dekan ETF-a ustvr|uje da za mene postoji “pritisak centara politi~kih mo}i”.Studentu kao ja, koji je dvostruki dobitnik Zlatne zna~ke i niza drugih priznanja, ne treba nikakav pritisak centara politi~ke mo}i, ali, s drugestrane,japostavljampitanjedalisamja`rtva centara politi~ke mo}i i da li je vrhovni centar politi~ke mo}i u Kantonu Sarajevo potpomogao u oktobru 2013. godine drugome kandidatu da se nelegalno zaposli na ETF-u Sarajevo, {to je dokazano izvje{tajem kantonalnog inspektora za visoko obrazovanje, gdje je on jasno ukazao da po ~lanovima 87. i 109. Zakona o obrazovanju KS-a ne postoji titula “demonstrator-student III ciklusa” koju i u najnovijem izvje{taju Komisija pripisuje drugom kandidatu te da se drugi kandidat uop}e nije nalazio u zvani~nom sastavu osoblja na ETFu u pro{lom semestru iako je na njemu radio i primao pla}u ({to je i sama Komisija potvrdila i u “ispravljenom” izvje{taju)?

Ipak, bez obzira na sve gore navedeno, po{to je ~itava situacija oko izbora asistenta ve} dugoujavnosti,nadamseda}eSenatUniverziteta u Sarajevu imati na umu sve relevantne ~injenice i rije{iti ovaj problem tako {to }e na svojoj narednoj sjednici predlo`iti da se prime oba kandidata. Time bi Senat poslao pozitivnu porukupremajavnosti,apogotovopremasvim studentima dobitnicima Zlatnih zna~ki i dao motiv i mla|im, tek nadolaze}im nara{tajima da se trude, rade i te`e k najboljim rezultatima. U suprotnom, ukoliko bi Senat UNSA prihvatioizvje{tajKomisijesETF-aiprimiosamopredlo`enogkandidata,samobiprodu`ioovajslu~aj i doveo sebe u veoma nezgodnu poziciju jerbipreuzeoodgovornostzanezakonitostikoje i dalje stoje u tome izvje{taju, a za koje ~lanovi uva`enog Senata uop}e nisu odgovorni.

Na kraju moram postaviti pitanje: [ta je svrha da bude{ najbolji i za{to se uop}e dodjeljuje priznanje Zlatna zna~ka - ako i jedno i drugo nemaju ama ba{ nikakvu vrijednost i zna~enje?

S po{tovanjem,

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.