NA[A MISIJA JE DA POBOLJ[AMO AMBIJENT @IVLJENJA

Oslobodjenje - - SARAJEVSKA HRONIKA - E. Z. B.

Kvalitetne usluge

Pozivam sve gra|ane da nam se obrate i da zajedni~ki poku{amo prona}i rje{enje za njihove probleme, ka`e Ali}

Kantonalna javna ustanova Porodi~no savjetovali{te je {irom otvorila vrata i sve svoje kapacitete stavila u funkciju gra|anima Sarajeva. Prema rije~ima Senada Ali}a, direktora ove ustanove, s obzirom na stanje u dru{tvu, velika je potreba za savjetima stru~njaka koji su na raspolaganju svim gra|anima Sarajeva.

- Do sada se JU Porodi~no savjetovali{te bavilo naj~e{}e posljedicama, a rje|e uzrocima, zato }e se u budu}nosti malo vi{e povesti ra~una i o najmanjim problemima u porodicama koji bi vremenom mogli eskalirati i dovesti do skoro nerje{ivih problema. Otvoreni smo za saradnju sa gra|anima kako bismo poku{ali zajedni~ki prona}i rje{enje za njihove probleme, ka`e Ali} i obja{njava kako u okviru KJU Porodi~no savjetovali{te djeluju dva odjeljenja i to Odjeljenje za savjetodavni i terapeutski rad i Odjeljenje za razvojno-istra`iva~ke i promotivne poslove.

Odjeljenje za savjetodavni i terapeutski rad je na usluzi gra|anima svaki radni dan. Sve osobe koje imaju probleme u komunikaciji sa djecom, sa partnerom, sa kolegama na poslu i sli~no mogu li~no do}i i zatra`iti pomo}. U odjeljenju rade stru~ni, edukovani, {kolovani, iskusni pedagozi, psiholozi, socijalni radnici, ali i porodi~ni savjetnici i porodi~ni psihoterapeuti. Drugi na~in pru`anja usluga savjetodavno-terapuetskog odjeljenja je putem saradnje s Centrom za socijalni rad i drugim srodnim institucijama koje upu}uju klijente na adresu KJU Porodi~no savjetovali{te KS-a.

- Bez obzira da li do|u jer su sami prepoznali potrebu ili ih uputi jedna od institucija, nijedan klijent nije bio uskra}en za kvalitetne usluge, naglasio je Ali}.

Drugo odjeljenje Porodi~nog savjetovali{ta je Odjeljenje za nau~noistra`iva~ke i promotivne poslove, koje ima nagla{enu ulogu prevencije.

- To odjeljenje se bavi projektima kojima poku{avaju terenskim radom kroz organizovanje tribina, okruglih stolova i sli- ~no da djeluju preventivno na mladu populaciju. Tribine sa vrlo aktuelnim temama se organizuju u osnovnim {kolama KS-a, ka`e Ali} i obja{njava da je razlog zbog kojih su u centru interesovanja osnovne {kole zato {to se dobna granica stupanja u seksualne odnose, prvog eksperimentisanja s drogama i sli~no pomjera i najbolje je djelovati ba{ u tome uzrastu.

Pozitivne vrijednosti

Ali} isti~e i da je jako veliki problem nedovoljna komunikacija roditelj - dijete i obrnuto. Dijete i roditelji postaju stranci koji se nalaze svega dva-tri sata u istoj prostoriji i za to vrijeme jako malo ili nikako razgovaraju. [to zna~i da dijete vi{e vremena provodi sa vr{njacima ili nastavnicima u {koli, nego sa roditeljima.

- KJU Porodi~no savjetovali{te je specifi~no po tome {to je jedino ovakve vrste u FBiH, ima jednu vrstu odgovornosti prema zajednici, ali i misiju koja treba da promovi{e sve pozitivne vrijednosti porodice kao sastavnog dijela dru{tva. Na{a vizija jeste funkcionalna porodica, me|utim, ta funkcionalna porodica zavisi od mnogo ~ega, pogotovo danas, u svijetu razli~itih devijantnih pojava. Na{a misija je da svojim trudom, radom i stru~no{}u pobolj{amo ambijent `ivljenja kako mladih, tako i drugih ~lanova dru{tva, naglasio je Ali}.

Ali}: Gra|anima su na raspolaganju iskusni i edukovani psiholozi, socijalni radnici, pedagozi, bra~ni i porodi~ni savjetnici

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.