Obilje`ili 12 godina rada

Oslobodjenje - - SARAJEVSKA HRONIKA - J. Ma.

U pro{loj godini uradili smo fasadu na {koli i realizovali projekt utopljavanja, te smo dobili i {kolski namje{taj i pribor kao donaciju iz Holandije, kazao je Kurtovi}

Osnovna {kola Srednje u Srednjem obilje`ila je dvanaestu godi{njicu rada i postojanja. Pred velikim brojem u~enika, njihovih roditelja i gostiju, direktor {kole Refik Kurtovi} istakao je da je od ratom razorene zgrade, kakva je zate~ena 1996. godine, nastala prekrasna i ure|ena {kola sa modernom opremom i nastavnim u~ilima, te sposobnim, obrazovanim i mladim nastavnim kadrom.

Brojne nagrade

Kurtovi} je zahvalio svima koji su pomogli {koli na bilo koji na~in dodaju}i da uposleni i u~enici to vra}aju dobrim uspjehom u radu.

- To dokazuje i ~injenica da je prolaznost daleko iznad ~etvorke, da imamo ~ak 22 aktivne {kolske sekcije, bezbroj nagrada na takmi~enjima, te da u {koli nemamo incidentnih u~enika. To vide i nadle`ne slu`be i ministarstva, te lokalni privrednici, pa nam jo{ poma`u u dobroj mjeri. U pro{loj godini uradili smo fasadu na {koli i realizovali projekt utopljavanja, te smo dobili i {kolski namje{taj i pribor kao donaciju iz Holandije. Nadalje planiramo sanirati fiskulturnu salu, prije svega podlogu i

krov, rekao je Kurtovi}.

Najmanja i najstarija

Uru~ene su i zahvalnice koje su dobili Akif Fazli}, na~elnik Ilija{a, Sanja Zagorac - Jozi}, pomo}nica na~elnika za dru{tvene djelatnosti, u~itelj Ramo Hastor, predsjednik Fondacije “Hastor”, i privrednici D`evad Stomornjak, Kerim Smajlovi} i Almedin Mali{evi}.

Ova {kola ima oko 300 u~enika raspore|enih u 18 odjeljenja i 30 zaposlenih u~itelja i nastavnika i samim tim je jedna od najmanjih {kola na podru~ju Kantona Sarajevo, ali je po tradiciji jedna od najstarijih u BiH. Nasljednica je {kole Berkhaus koja je po~ela sa radom 1908. godine u Gornjim ^evljanovi}ima, a potom je po~etkom 1950. godine nastavila rad u Ivan~i}ima pod nazivom “Evgenije Spahi} @eljko”. [kola je 1981. godine preseljena u novoizgra|enu zgradu u Srednjem, gdje se i danas nalazi. Ro|endan slavi od 2002. godine kada je odlukom Skup{tine Kantona Sarajevo progla{ena javnom ustanovom.

[kolu poha|a 300 u~enika

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.