Testirali baterije koje traju deset godina

Jedna velika kompanija ve} je iskazala zainteresovanost za komercijalizaciju ove baterije, pa bi ona mogla postati dio stvarnosti u narednih nekoliko godina, navodil Liang

Oslobodjenje - - KORAK NAPRIJED -

Istra`iva~i su osmislili bateriju koja mo`e da napaja ure|aje za no{enje i medicinske ure|aje u trajanju od deset i vi{e godina bez potrebe za dodatnom dopunom. Novi dizajn, zasnovan na hemijskoj formuli koja podrazumijeva litijum, ugljen i fluorid, tako|er mo`e da dovede do toga da ovakve baterije budu bezbjednije od onih koje se trenutno koriste. Prototip baterije na osnovu CFx formule testiran je od istra`iva~a u laboratoriji U.S. Department of Energy Oak Ridge. CFx baterije mogu biti male kao kovanice, a godinama mogu napajati ure|aje za no{enje koji bilje`e malu potro{nju, navodi Chengdu Liang, istra`iva~ koji se nalazi na ~elu ovog projekta. On nagla{ava da nije rije~ o punjivim, ve} o jednokratnim baterijama. Ure|aji za no{enje obi~no prenose male koli~ine informacija i ne zahtijevaju mnogo energije, {to mo`e da produ`i vijek trajanja CFx baterije. Baterija mo`e da bude po`eljna za senzore i ljudskih implantate koji se te{ko pune ili mijenjaju, tvrdi Liang. Prototip CFx baterija u svom trenutnom obliku nije namijenjen za upotrebu u ra~unarima i mobilnim ure|ajima koji tro{e vi{e energije nego senzori i koji se oslanjaju na punjenje, navodi Liang.

On navodi da ih je jedna velika kompanija ve} kontaktirala i iskazala zainteresovanost za komercijalizaciju ove baterije, pa bi ona mogla postati dio stvarnosti u narednih nekoliko godina. Dana{nje baterije ne traju dugo, a veliki je broj onih koji ih smatraju nesigurnim. Proizvo|a~i ra~unara Sony i Lenovo me|u posljednjim su kompanijama koje su nedavno zabilje`ile probleme sa litijumjonskim baterijama koje su dovodile do pregrijavanja i zapaljivanja laptopa. Istra`ivanje novih ba- terija je u toku kori{tenjem cinkvazduh i litijum-vazduh tehnologija. Neke alternativne baterije, kao {to su one koje koriste srebrno-cink, smatraju se previ{e skupim, dok su gorive }elije najinteresantnije proizvo|a~ima automobila. Ono {to treba naglasiti, jeste da ova hemijska formula za baterije nije nova.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.