SVE JE PO^ELO NA PRENJU

Oslobodjenje - - TV PROGRAM -

Sa Zijom Jajatovi}em sam prvi put i{ao na Prenj, a onda su se javile i ambicije za Himalaje, sje}a se ovaj legendarni alpinist

U organizaciji Udru`enja za razvoj i podr{ku planinarstvu i sportskom turizmu Vedro iz Zenice, u amfiteatru Politehni~kog fakulteta u Zenici odr`ano je predavanje o alpinizmu i sportskom turizmu. Muhamed Gafi}, prvi Bosanac na Himalajima i ~ovjek sa vi{e od 800 alpinisti~kih uspona, govorio je svojim najve}im uspjesima, ali i va`nosti kori{tenja kvalitetne opreme, tj. sigurnosti u alpinizmu.

Matterhorn ostao `elja

“Kada sam na Romaniji vidio alpiniste kako se penju na zub, odlu~io sam da se i ja po~nem baviti alpinizmom. Sa Zijom Jajatovi}em sam prvi put i{ao na Prenj, a onda su se javile i ambicije za Himalaje. Na`alost, Jajatovi} je poginuo sa kolegama Ilijom Dilberom i Miloradom Stjepanovi}em 4. februara 1970. godine prilikom spu{tanja usred snje`ne me}ave sa Lupoglava, nakon prvog osvajanja ovog vrha u zimskim uslovima”, ispri~ao je Gafi} i objasnio kako mu je najte`i uspon bio na Han Tengri iz 1991. godine.

Na listi stijena koje nije uspio osvojiti je sjeverna stijena Matterhorna. Pohvalio je mladog alpinistu Armina Gazi}a koji ju je uspio prepenjati. Ovaj

TITOV ORDEN Za ekspediciju na Mount Everest 1979. godine dobio je Orden zasluga za narod sa srebrenim vijencem od Josipa Broza Tita

mladi}, ina~e trostruki prvak BiH u sportskom penjanju, nedavno se te{ko povrijedio na Prenju, a prisustvovao je ovom predavanju.

Gafi} je bio vo|a sedam bh. ekspedicija, od kojih je njih pet bilo uspje{no, a sam se ~etiri puta penjao na vrh. Za ekspediciju na Mount Everest 1979. godine dobio je Orden zasluga za narod sa srebrenim vijencem od Josipa Broza Tita. Danas je profesor sociologije, gorski spasavalac, instruktor skijanja i alpi- nizma te ~lan planinarskog dru{tva Bjela{nica i Alpinisti~kog odsjeka Sarajevo.

Legenda bh. alpinizma predstavila je svoju knjigu “Odiseja 7000”, u kojoj se nalaze putopisi od Prenja do Everesta.

Doku~ili visine

“Hvala Muhamedu Gafi}u na predivnoj pri~i koja je ispri~ana. Ovom kvalitetnom prezentacijom smo doku~ili visine i krajeve na{e predivne planete, upoznali njenu snagu i prirodu i do`ivljaje sa ledenih vrhova poznatih svjetskih masiva kao {to su Himalaji, Mount Everest, Mount Blanc, Kavkaz... Zahvaljujemo mnogo i Arminu Gazi}u, a tako|er i Harisu Kalajd`isalihovi}u {to su prisustvovali predavanju i bili dio nas, publike, u ovoj predivno ispri~anoj pustolovini”, rekao je Afan Abazovi}, portparol Vedra.

^lanovi ovog udru`enja Gafi}u su uru~ili zahvalnicu za doprinos i razvoj planinarstva i sportskog turizma, a Arminu Gazi}u karticu po~asnog ~lana Vedra.

Gafi} je bio vo|a sedam bh. ekspedicija

Posjetioci upoznali snagu do`ivljaja sa ledenih vrhova

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.