Кол­ко або­на­ти имат те­ле­ко­ми­те

Capital - - ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА -

При­е­ма­не­то на про­ме­ни­те в За­ко­на за съ­деб­на­та власт без ни­как­во съм­не­ние е ус­пех в ак­ти­ва на пра­во­съд­ния ми­нис­тър Ека­те­ри­на За­ха­ри­е­ва. Тя на­ме­ри под­к­ре­па и в край­на смет­ка се стиг­на до клю­чо­ви по­доб­ре­ния на съ­щес­т­ву­ва­що­то по­ло­же­ние, ед­но от ко­и­то е въ­веж­да­не­то на съ­дийс­ко­то са­мо­уп­рав­ле­ние. Це­на­та за то­ва бя­ха коз­ме­тич­ни­те про­ме­ни, свър­за­ни с про­ку­ра­ту­ра­та, ко­и­то ня­ма да ре­шат ни­то един от съ­щес­т­ве­ни­те проб­ле­ми на дър­жав­но­то об­ви­не­ние - лип­са­та на проз­рач­ност и от­чет­ност и лос­то­ве­те за зад­ку­лис­но вли­я­ние вър­ху от­дел­ния про­ку­рор.

Окас­т­ре­ни­те про­ме­ни в кон­с­ти­ту­ци­я­та, при­е­ти с ис­то­ри­чес­ки ком­п­ро­мис в края на го­ди­на­та, и окон­ча­тел­на­та пре­ра­бот­ка на За­ко­на за съ­деб­на­та власт бя­ха пред­с­та­ве­ни ка­то края на съ­деб­на­та ре­фор­ма. Ня­ма как то­ва да е та­ка, за­що­то е мно­го по-важ­но кои ще са хо­ра­та, ко­и­то ще при­ла­гат те­зи про­ме­ни.

Виж­те нап­ри­мер Вис­шия съ­де­бен съ­вет. До­ри и след раз­де­ля­не­то му на про­ку­рор­с­ка и съ­дийс­ка ко­ле­гия бра­ни­те­ли­те на ста­тук­во­то за­па­зи­ха кон­т­рол. Без­п­рин­цип­ни­те и не­мо­ти­ви­ра­ни наз­на­че­ния про­дъл­жа­ват. Ос­та­на и де­бе­ло­ко­жо­то пос­то­ян­с­т­во, с ко­е­то мно­зин­с­т­во­то (в ко­е­то не­от­лъч­но са глав­ни­ят про­ку­рор, Ясен То­до­ров, пред­се­да­те­лят на Вър­хов­ния ад­ми­нис­т­ра­ти­вен съд, как­то и „чо­ве­кът на Бой­ко Бо­ри­сов във ВСС“- Ди­ми­тър Узу­нов) бра­ни сво­и­те в сис­те­ма­та.

ИЛЮСТРАЦИЯ ВИХЪР ЛАСКОВ

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.