СМЪРТ ПОД ВОДАТА

Capital - - НАВИГАТОР -

Юли е на­ча­ло­то на ак­тив­на­та част от мор­с­кия се­зон в Бъл­га­рия. Юли е на­деж­да­та на бъл­гар­с­ки­те ту­ро­пе­ра­то­ри, хо­те­ли­е­ри, рес­то­ран­тьо­ри и на ми­нис­тър Ни­ко­ли­на Ан­гел­ко­ва, че прог­но­зи­те ня­ма да се ока­жат из­мам­ни. Юли е и ме­се­цът, в кой­то на пла­жа „Ко­рал“за­поч­ват ве­че тра­ди­ци­он­но да из­п­лу­ват мър­т­ви дел­фи­ни. „Ужа­сът от ми­на­ло­то ля­то се пов­та­ря“, гла­си над­пи­сът под сним­ка­та на мър­тъв дел­фин на сай­та на „Да за­па­зим „Ко­рал“. Тя е от на­ча­ло­то на юли. След­ва­щи­те ня­кол­ко сед­ми­ци мо­ре­то ще „дос­та­ви“на бре­га над 100 ум­ре­ли мор­с­ки бо­зай­ни­ка.

REUTERS

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.