НО­ВИ СХЕМИ ЗА СТА­РИ­ТЕ ИГРАЧИ

Capital - - НАВИГАТОР -

Гос­под­с­т­ва­що­то по­ло­же­ние на зър­ноп­ро­из­вод­с­т­во­то над дру­ги­те зе­ме­дел­с­ки сек­то­ри в Бъл­га­рия е факт от го­ди­ни. Ос­нов­на зас­лу­га за то­ва ес­тес­т­ве­но имат и ев­ро­пейс­ки­те суб­си­дии, ко­и­то не са об­вър­за­ни с про­из­вод­с­т­во, а се по­лу­ча­ват на де­кар об­ра­бот­ва­е­ма зе­мя. Та­къв вид под­по­ма­га­не из­к­ри­ви зна­чи­тел­но струк­ту­ра­та на сел­с­ко­то сто­пан­с­т­во и не по­мог­на за по­ви­ша­ва­не­то ни­то на не­го­ва­та про­из­во­ди­тел­ност, ни­то на до­ба­ве­на­та му стой­ност за ико­но­ми­ка­та. От та­зи го­ди­на Ев­ро­пейс­ка­та ко­ми­сия въ­ве­де про­мя­на в пра­ви­ла­та.

СНИМКА ЦВЕТЕЛИНА БЕЛУТОВА

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.