ГУНТРАМ ВОЛФ: ЗА БЪЛ­ГА­РИЯ Е ПО-ДОБРЕ ЗАСЕГА ДА Е ИЗВЪН ЕВРОЗОНАТА

Capital - - НАВИГАТОР -

Гунтрам Волф е ди­рек­тор на вли­я­тел­ния брюк­сел­с­ки ана­ли­ти­чен цен­тър Bruegel от юни 2013 г., а съ­що и член на Съ­ве­та по ико­но­ми­чес­ки ана­ли­зи към ка­би­не­та на френ­с­кия пре­ми­ер. Ко­е­то оз­на­ча­ва, че е един от хо­ра­та, ко­и­то да­ват съ­ве­ти за по­ли­ти­ка­та в две от най-важ­ни­те ев­ро­пейс­ки сто­ли­ци. Пре­ди да се при­съ­е­ди­ни към Bruegel ка­то зам.ди­рек­тор през 2011 г., той ра­бо­ти за Ев­ро­пейс­ка­та ко­ми­сия, къ­де­то се за­ни­ма­ва с мак­ро­и­ко­но­ми­ка­та на еврозоната и ре­фор­ми­ра­не­то на уп­рав­ле­ни­е­то й.

СНИМКА НАДЕЖДА ЧИПЕВА

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.