ТЕРОРЪТ НА МЕДИИТЕ

Capital - - НАВИГАТОР -

Па­ни­ка­та чу­ка на вра­та­та. Из­ли­ва се от те­ле­ви­зо­ра, не сли­за от пър­ви­те стра­ни­ци на вес­т­ни­ци­те, ата­ку­ва от Facebook. Ка­ра ни да мис­лим, че све­тът е ста­нал по-не­си­гу­рен, зап­ла­хи­те деб­нат от­в­ся­къ­де, по-добре да си ос­та­нем вкъ­щи. Ло­ши­те по­беж­да­ват доб­ри­те, те са по­ве­че и са по­сил­ни, а спа­се­ние на хо­ри­зон­та не се за­да­ва. Пър­во доб­ра­та но­ви­на - как­то на­пи­са та­зи сед­ми­ца в Psychology Today фи­ло­со­фът Ерик Дит­рих, „све­тът днес е зна­чи­тел­но по-мал­ко опа­сен“.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.