ТЪРСИ СЕ: ХАПЧЕ ЗА ПО-ГОЛЯМ РЪСТ

Capital - - НАВИГАТОР -

Има сек­тор, кой­то стра­да, ко­га­то всич­ки са здра­ви - фар­ма­цев­тич­ни­ят. За­ра­ди лип­са­та на грип­на епи­де­мия през зим­ни­те ме­се­ци и на­тис­ка вър­ху це­ни­те от стра­на на дър­жа­ва­та ръс­тът на па­за­ра на ле­кар­с­т­ва през пър­ви­те шест ме­се­ца на го­ди­на­та се за­ба­вя и е най-ни­сък от пет го­ди­ни на­сам - 5.17% по дан­ни на IMS Health. Та­ка про­даж­би­те на ме­ди­ка­мен­ти към по­лу­го­ди­е­то дос­ти­гат об­що 1.33 мл­рд. лв., ка­то око­ло 200 млн. лв. от тях са те­зи без ре­цеп­та.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.